Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.463
Zuid-Azië gevestigd door den Venetiaan Marco Polo , die met
zijn vader en zijn oom de gunst van Koeblai, den khan der
Tataren aan de Wolga, had verworven, en in diens dienst
reizen door China en Indië maakte. Na eene afwezigheid
van vier en twintig jaar dreef het verlangen naar zijn vader-
land hem naar Venetië terug. Hij werd daar in 1295 met
de grootste eer ontvangen, en ieder zocht er zijne vriendschap
te verwerven. Dewijl hij in zijne verhalen over den'rijkdom
en de bevolking van China slechts in millioenen kon spreken,
noemde men hem Marco Millioni, en nog twee en een hal-
ve eeuw na zijn dood heette zijn paleis steeds il eorie Millioni.
Na zijne terugkomst stelde hij het verhaal zijner reizen te
boek, en daarbij stipte hij steeds aan, wat hij zelf had gezien,
en wat hij slechts van hooren zeggen had. Hij stierf te Ve-
netië omstreeks het jaar 1323.
In 1385 werd de Portugeesche troon beklommen door Jo-
han I. Hij handhaafde de onafhankelijkheid van zijn rijk
door eene groote overwinning op de Castilianen, wier koning,
insgelijks Johan I geheeten, zich van Portugal zocht meester
te maken. De vrede, dien hij hierdoor aan zijn rijk schonk,
bracht echter een binnenlandsch gevaar mede. De strijdlus-
tige adel, die nu geene afleiding meer vond in den oorlog,
begon weder het oude roofriddersleven te leiden. Dewijl den
koning de macht ontbrak, dit met geweld te keer te gaan,
trachtte hij door tournooien en andere feesten de edelen bezig
te houden, maar hij begreep, dat eene ernstiger bezigheid
noodig was om hen op den duur in toom te kunnen houden.
Zonder te zeggen wat zijn plan was, liet hij groote krijgs-
toerustingen maken en langs de kusten van Castilië, Frankrijk,
Engeland en Duitschland schepen huren. Toen hij in 1415
met alles gereed was, liet hij eene pauselijke bul afkondigen,
waarin een kruistocht tegen de ongeloovigen werd gepredikt,
en daarna stak hij met zijn leger naar de Afrikaansche kust
over, met het doel, de schoone, bloeiendé Moorsche stad Ceoeta
te veroveren. Deze onderneming viel geheel in den smaak