Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.458
gelijkheid tot stand te brengen tusschen allen, die dezelfde
aanspraken hadden. Hij slaagde hierin echter niet, en kreeg
zelfs eene sterke partij tegen zich, die openlijk verklaarde niet
aan zijne ingevingen te gelooven. In eene predikatie trok hij
hiertegen te velde. Hij riep de Maagd Maria eu de hemel-
sche heirscharen tot getuigen, dat zijne voorspellingen niet op
droomen berustten, maar op werkelijke openbaringen, en ver-
klaarde ze wakend en met alle mogelijke gewisheid te hebben
ontvangen. Hij verzekerde, dat hij niet zijne eigene eer, maar
de eer Gods zocht, en dat dienvolgens ieder, die hem ver-
volgde, God vervolgde en in zijn verderf liep. Eindelijk her-
haalde hij zijne voorspelling, dat Eome zwaar getuchtigd,
maar daarna de kerk hernieuwd zou worden.
Zijn streven om hervormingen in de kerk in te voeren,
waartoe hij de medewerking van verschillende vorsten inriep,
berokkende hem de ontevredenheid van paus Alexander VI,
die hem in den ban deed. Ofschoon eene sterke partij in
Elorence met den paus op goeden voet wenschte te blijven,
werd aan Savonarola toch vergund weder den predikstoel te
beklimmen. Hij verzekerde, dat de banvloek hem had ge-
troffen, omdat de paus het meer zedelijk leven, waartoe hij
had opgewekt, weder te niet wilde doen; dat het met het
gebod der liefde zou strijden, indien hij zijne prediking
staakte, en Christus hem in den ban zou doen, wanneer hij
het deed. //Waarheen wilt gij u wenden," riep hij uit, //tot
hen, die door den paus gezegend worden en wier leven eene
schandvlek voor de Christenheid is, of tot hen, over wie de
paus den banvloek uitspreekt, terwijl hun leven vruchten der
waarheid draagt en dagelijks beter wordt?"
Deze woorden moesten wel indruk maken in een tijd, dat
het pauselijk hof een tooneel was van de schandelijkste
zedeloosheid. Eeeds als kardinaal had Alexander VI een los-
bandig leven geleid, en terwijl hij dit als paus op nog onbe-
schaamder wijze voortzette, trachtte hij zijne vier zonen, die
de Eomeinsche vrouw Eosa Vanossa hem geschonken had.