Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.456
op straat werden geworpen, waar zij in handen der woedende
volksmenigte vielen. Francesco Pazzi werd uit een venster
van zijn paleis opgehangen; de beide priesters, die aan den
moordaanslag hadden deelgenomen, waren reeds in de kerk
omgebracht. Nog verscheidene dagen duurde het woeden tegen
de vijanden der Medici voort.
Paus Sixtus IV sprak den ban over de Florentijnen uit,
omdat zij geestelijken, die volgens het canonieke recht ge-
oordeeld hadden moeten worden, ter dood hadden gebracht,
en deed, verbonden met den koning van Napels, Ferdinand
uit het huis van Arragon, hun den oorlog aan. Dewijl de
Florentijnen ongelukkig streden , besloot Lorenzo zich voor
zijne vaderstad op te offeren of haar den vrede te schenken.
Hij verliet in stilte Florence en begaf zich naar den even
wreeden als trouweloozen koning van Napels om eene poging
te doen, hem van het verbond af te trekken. Ofschoon
Ferdinand door dezen stap den beheerscher van Florence ge-
heel in zijne macht had, slaagde deze er toch in, hem te
overreden vrede te sluiten , waarna de paus insgelijks den
oorlog staakte. Deze stoutmoedige en zelfopofferende daad
werd door de Florentijnen op den rechten prijs gesteld, en
sedert was de invloed van Lorenzo sterker bevestigd dan ooit.
Hij ging zoo krachtig voort, Florence met kunstwerken te
verrijken, dat men hem den bijnaam il Magnißco (den
Prachtigen) schonk, maar tegelijkertijd deed hij er het laat-
ste overblijfsel van republikeinsche vrijheid verdwijnen. Dit
bracht hem in onmin met den weisprekenden priester Giro-
lamo Savonarola, die, in 1452 te Ferrara geboren, aldaar
in de orde der Doniinikanen werd opgenomen. Hij was'
niet alleen uit godsdienstige overtuiging monnik geworden,
maar ook omdat hij het wereldlijk leven vol ongerechtig-
heid vond, en het booze over het goede meende te zien
zegevieren. Met buitengewone geestdrift ijverde hij voor het
plan, waarvoor de hertog van Ferrara zich groote opofferin-
gen getroostte, om namelijk de Christenheid een kruistocht