Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.451
volksklasse neerzag. Bij den voortdurenden strijd, die sedert
tussehen den hoogeren en den lageren burgerstand werd
gevoerd, kreeg het tot het popoio grasso behoorende geslacht
Dei Medici zulk een grooten invloed bij het popoio minuto,
dat het met eenige andere geslachten door de regeerende partij
voor tien jaren van het vervullen van staatsambten werd uit-
gesloten. In dezen tijd werd Giovanni Dei Medici, een der
minst rijke van het geslacht, tot pauselijk bankier aangesteld.
Van het concilie te Constanz wist hij zooveel partij te
trekken, dat zijn vermogen in korten tijd ongeloofelijk toe-
nam, en hij in alle voorname handelssteden van Europa be-
trekkingen aanknoopte, zoodat zijn naam allerwegen als die
van den rijksten bankier werd genoemd- Terwijl hij aldus
schatten op schatten stapelde, achtte de regeeringspartij zich
zoo zeker van hare macht, dat zij hem weder toeliet in de
Signoria. Aanvankelijk toonde hij zich zeer volgzaam, maar
toen men een besluit wilde doordrijven om aan de belasting-
gaarders het recht toe te kennen, ieder, die zich tegen hen
verzette, op staanden voet te dooden, weigerde hij zijne
medewerking. Daar hij door zijne mildheid bij het volk
hoog stond aangeschreven, waagden zijne medeleden het niet,
tegen zijn bepaalden wil te handelen uit vrees voor een op-
roer. Sedert klom zijn aanzien zoozeer, dat het volk zich
tot hem wendde, indien het iets van de regeering zocht te
verkrijgen, terwijl deze steeds zijne hulp inriep om een harer
maatregelen bij het volk ingang te doen vinden. Na zijn dood,
die in 1429 plaats had, ging zijn fijn beschaafde en verstan-
delijk zeer ontwikkelde zoon Cosmo op den door hem inge-
slagen weg voort, zich mild te betoonen jegens de minder
gegoede volksklasse, en beoefenaars van kunsten en weten-
schappen op allerlei wijzen te steunen en aan te moedigen.
De groote invloed, dien hij daardoor verkreeg, wekte de
ijverzucht op van hel hoofd der oude Guelfische partij, Ri-
naldo Degli Albizi. Deze zocht naar eene gelegenheid om de
toenemende macht van het geslacht Medici te fnuiken, en