Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.449
Het geslacht Medici te Florence.
De machtige republiek Florence nam voortdurend in bloei
toe, ofschoon .zij, evenals de andere Italiaansche staten, niet
zelden geteisterd werd door burgeroorlogen. Niet alleen deden
de Ghibellinische edelen er zich krachtig gelden, maar bo-
vendien was de Guelfische burgerij in popolo grosso (het
vette volk), de voornaamste gilden, en popoio minuto (min-
der volk), de mindere gilden, verdeeld. Tengevolge van een
opstand der burgerij werd de adel in 1282 geheel uit het
bestuur gedrongen, en bepaald, dat het toezicht op de regee-
ring zou worden toevertrouwd aan de Signona, samengesteld
uit prioren (hoofdlieden) der voornaamste gilden. Sommigen
van het popoio grasso geraakten tot buitengewonen rijkdom
en werden trotsch en overmoedig. Zij trachtten in alles de
levenswijze van den adel na te bootsen, zelfs in het recht
van veete. Daar nu de aanzienlijke burgers op de manier
der ridders hunne twisten met de wapenen begonnen te be-
slechten, zochten de edelen er zich in te mengen, om te
beproeven hun gezag in Florence te herwinnen. Maar tegen
dit pogen sloten alle burgers zich weder aaneen, en in 1292
werd er een gonfaloniere aangesteld, die, evenals de leden
der signoria, om de twee maanden werd verkozen en belast
was met het handhaven der rust in de stad. Zoodra hij de
bloedvlag uit zijn paleis stak, moesten de twintig afdeelingen
gewapende burgers op de vereenigingsplaats komen, om onder
zijn bevel alle onruststokers neder te vellen. Tevens werd
bepaald, dat een edelman, die zich in een gilde had laten
opnemen, geen prior kon worden, dat bij twisten tusschen
burgers en edelen de verklaring van een burger boven die
van een edelman zou gelden, dat bij gelijke misdaad de edel-
man zwaarder zou gestraft worden dan de burger, en dat een
edelman, die zich verdienstelijk jegens den staat maakte, uit
het boek der edelen geschrapt en in dat der burgers opge-
n. 29