Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.445
den overmoed der edelen te fnuiken, en te dien einde in
iedere wijk der stad eene wacht van 100 voetknechten en 25
ruiten te plaatsen. Verder stelde hij voor, de edelen te dwin-
gen, hunne kasteelen binnen de stad af te breken en hen voor
de misdaden, die zij mochten begaan, streng te straffen, als-
mede om schepen te bemannen ter bescherming van den handel.
Het volk juichte zijn plan toe en verleende hem de macht
om zijn voorstel uit te voeren.
Zoodra Colonna vernam, welke veranderingen in Eome
hadden plaats gegrepen, keerde hij terug. Onmiddellijk zond
Eienzi hem bevel de stad te verlaten, en toen de trotsche
edelman weigerde te gehoorzamen, werd de alarmklok op het
capitool geluid en snelde het volk te wapen. Colonna week
voor de overmacht, die tegen hem kwam opdagen, en zijn
voorbeeld werd door de meeste edelen gevolgd. Juichend over
de omwenteling, die zoo gemakkelijk tot stand was gebracht,
schonk het volk aan Eienzi en aan Eamondo den titel van
volkstribuun, en weldra werd Eienzi door geheel Italië als de
hersteller van de oude Eomeinsche republiek genoemd. In
korten tijd had Eienzi orde en veiligheid in de stad en haar
omtrek hersteldj maar de voorspoed, die zijne ondernemingen
kroonde, maakte hem overmoedig. Hij verlangde, dat Lode-
wijk V, de keizer van Duitschland, een twist, dien dezen met
Karei, koning van Bohemen, over de keizerskroon had, aan
zijne scheidsrechterlijke uitspraak zou onderwerpen, en gebood
den paus in Eome te komen. Dit laatste bracht hem in onmin
met Eamondo, die hem tot nu toe trouw ter zijde had ge-
staan, maar hij achtte dit niet, en werd steeds aanmatigender.
Bij plechtige gelegenheden vertoonde hij zich in het gewaad,
dat de Duitsche keizers bij hunne kroning droegen, en daar-
door gaf hij het volk aanstoot. Nu meenden de edelen, dat
de tijd gekomen was, Eienzi ten val te brengen. Zij begonnen
hunne kasteelen in den omtrek der stad weder te versterken,
maar juist hierdoor wekten zij de achterdocht des volks
zoozeer op, dat dit zich weder met geestdrift onder de