Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.443
schuren brengen, hout hakken, en slooten graven. Er is niets,
dat dit arme volk niet moet doen of zonder schade kan uit-
stellen." Een jaar van misgewas had onvermijdelijk ten ge-
volge, dat zij bij hoopen den hongerdood stierven, terwijl
zij in de oorlogen, die hun heer had te voeren, door diens
vijanden overvallen en onbarmhartig geveld werden, omdat
het dooden van lijfeigenen en hoorigen schade toebracht aan
hun eigenaar.
Cola Di Rienzi.
Terwijl vele aanzienlijke Italiaansche steden langzamerhand
eene monarchale regeering kregen, bleven Venetië en Genua
republieken, doch zoo, dat de oppermacht er in handen kwam
van eenige weinige aristocratische geslachten. Rome bleef de
pausen, sedert zij hun zetel te Avignon hadden gevestigd,
wel huldigen als zijne opperheeren, maar de aanzienlijkste
edele geslachten wisten er in alles hun wil door te drijven.
Wel verkoos de bevolking den senaat, de rechters en de staats-
ambtenaren, doch deze allen sidderden voor de edelen, die
in de stad sterke, door eene goede krijgsmacht bezette kasteelen
bewoonden. Waren de edelen eensgezind, dan vermocht geene
staatsmacht iets tegen hen, maar de ijverzucht der Colonna's
en Orsini's leidde niet zelden tot tweedracht, en dan werden
er zelfs in de straten geregelde gevechten geleverd. De diena-
ren der edelen zagen met minachting op de bevolking neer.
Zij beroofden koop- en handwerkslieden, mishandelden zelfs
vrouwen, en de rechters lieten hen straffeloos begaan.
In dezen tijd deed zich de invloed gelden van den grooten
dichter Petrarca, een dergenen, die het meest heeft toege-
bracht om de lust voor de beoefening der classieke Latijnsche
schrijvers te wekken. Hij bracht manuscripten aan 't licht,
schreef, behalve zijne voortreffelijke gedichten, levensbeschrij-
vingen van beroemde Romeinen uit de Oudheid en bracht