Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.426
veertig tegelijk verbranden, omdat zij geweigerd hadden het
Christendom aan te nemen. Albrecht II regeerde slechts één
jaar en werd als keizer opgevolgd door zijn neef Frederik van
Oostenrijk. De drie en vijftigjarige regeering van Frederik
III, van 1440—1493, was eene ramp voor Duitschland.
Terwijl dit rijk meer dan ooit behoefte had aan een werk-
zaam, krachtig vorst, zorgde hij in de eerste plaats voor zijn
gemak. Liever dan met regeeringszaken hield hij zich bezig
met de sterrenwichelarij, de alchymie of het zoeken naar de
kunst om goud te maken en met het aankweeken van bloe-
men. Eens verliet hij een rijksdag, omdat de vorst was inge-
vallen, en hij naar huis moest om maatregelen te nemen
tegen het bevriezen zijner planten.
Maar terwijl de regeering zoo schandelijk werd verwaar-
loosd, was er eene groote beweging in de hoofden en harten
des volks. Allerwegen werd het verlangen uitgedrukt naar
het afschaffen van de misbruiken in de kerk, en terwijl men
vroeger berust had in hare uitspraak omtrent allerlei ge-
loofspunten, openbaarde zich meer en meer een geest van
onderzoek. Hierdoor nam de behoefte aan afschriften van
verschillende werken aanhoudend toe, doch de groote me-
nigte kon aan die behoefte moeilijk of niet voldoen, daar
een handschrift, waaraan een monnik soms jaren werkte,
dikwijls tegen goud werd opgewogen. Derhalve begon men
op middelen te peinzen, om boeken vlugger en minder kost-
baar te vervaardigen. Eerst bedacht men het vervaardigen
van houtsneeplaten, en daarna het snijden van losse letters in
hout, maar terwijl dit voor zeer kleine geschriften eenigszins
aan het doel beantwoordde, ondervond men, dat die ma-
nier voor groote werken nog tijdroovender en kostbaarder zou
zijn dan het afschrijven. Onder hen, die zich bezighielden
met het zoeken naar middelen om het langzame, kostbare af-
schrijven door iets beters te vervangen, behoorde Johannes
Gutenberg, die in 1397 te Mainz in den gegoeden burger-
stand was geboren. Van zijne levensomstandigheden is weinig