Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.423
de Husietische boeren. Allen, die zij in handen konden krij-
gen, en dit waren er verscheidene honderden, werden onmid-
dellijk als ketters ter dood gebracht. Ziska gaf aan de tegen-
partij in wreedheid niets toe. Hij bemachtigde eene menigte
kloosters en liet al de monniken, die in zijne handen vielen,
verbranden. Maar tevens wist hij in korten tijd van de orde-
looze benden, aan wier hoofd hij stond, een goed geoefend
leger te vormen.
Behalve de Husieten, die onder Ziska stonden, en die
naar een berg, dien zij Tabor noemden, den naam Taborieten
hadden aangenomen, waren er velen, vooral de meer beschaaf-
den, die een afschuw hadden van het bedrijven van gruwe-
len en door den naam Utraquisten worden aangeduid. Deze
meer gematigde partij zocht een vergelijk te treffen met Sigis-
mund, doch deze wees hare gezanten smadelijk af. Toen
daarop een groot Duitsch' leger, dat Sigismund bijeen had
gebracht, op Praag aantrok en alle Husieten, mannen, vrou-
wen en kinderen, die het in handen kon krijgen, verdronk,
verbrandde of doorstak, sloten de Utraquisten zich bij de
Taborieten aan. Ziska versterkte zich op den Wittenberg bij
Praag en liet uit weerwraak alle Duitschers, die in zijne
handen vielen, in 't gezicht van 't keizerlijk leger in pik-
tonnen verbranden. Vol vertrouwen op zijne macht, viel
het Duitsche leger de troepen van Ziska aan, doch deze ont-
wikkelde een zoo buitengewoon veldheerstalent, dat hij de
aanvallers niet alleen terugwierp, maar zulk eene slachting
onder hen aanrichtte, dat den Duitschen vorsten de lust ver-
ging, den oorlog voort te zetten.
Met troepen van Boheemsche en Hongaarsche Katholieken
ging Sigismund nu voort de dorpen der Husieten uit te
moorden en te verbranden, maar zijne aanhangers werden
door Ziska met gelijke munt betaald. Nog eenmaal beproef-
den de troepen des Keizers hun geluk in een veldslag, maar
zij werden opnieuw geheel verslagen, en nu waren de Husie-
ten meester van het land.