Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.420
de door hem gepredikte leer den dood eens ketters te ondergaan.
Aanvankelijk lieten de prelaten Johannes Hus toe, zijn in-
trek te nemen in eene woning, waar hij zijne vrienden kon
ontvangen, maar spoedig daarop wisten zijne tegenstanders te
bewerken, dat hij in de gevangenis werd geworpen. De hooge
geestelijken waren evenals Hus tegen de leer der pauselijke
onfeilbaarheid gekant, ten einde aan de kerk eene soort van aristo-
cratiseh-republikeinschen regeeringsvorm te kunnen geven. Zij
wilden, dal de kerk door de bisschoppen bestuurd zou wor-
den, maar eischten daarentegen, dat de lagere geestelijken
zich onvoorwaardelijk aan hunne uitspraken zouden onder-
werpen.
Bij zijn verhoor werd Hus ten laste gelegd, dat hij met
de kerkleer strijdige stellingen had verkondigd. Hij ant-
woordde hierop, dat hij steeds gemeend had de waarheid te
belijden; dat hij zich gaarne beter zou laten inlichten, en
bereid was boete te doen en zijne leer te herroepen, wan-
neer men hem uit de Heilige Schrift kon bewijzen, dat hij
gedwaald had. Men deed hiertoe echter geene poging; men
eischte eenvoudig, dat hij zou herroepen. Onder hetgeen hem
ten laste werd gelegd behoorde ook het verstrekken van het
Avondmaal onder beiderlei gestalte aan de leeken. In de
XlIIde eeuw was men begonnen bij het Avondmaal den leeken
alleen brood toe te dienen en den priesters als onderscheiding
uitsluitend het gebruik van den wijn toe te staan, op grond,
dat het lichaam van Christus reeds met het brood werd ge-
bruikt. De Bohemer Jacob Yon Wies, gewoonlijk Jacobellus
genoemd, eischte dat brood en wijn beide weder door de leeken
gebruikt zouden worden, en Hus had dit goedgekeurd.
Sigismund deed eene poging om Hus uit den kerker te
doen ontslaan, doch hij ondervond zulk een krachtigen tegen-
stand van de zijde der hooge geestelijkheid, dat hij in hunne
handelingen berustte, uit vrees, dat het concilie uiteen zou
gaan, zonder de door hem verlangde hervormingen tot stand
te hebben gebracht.