Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.418
tegen hem verzette. De aartsbisschop Sbinko liet de boeken
van Wiclife door eenige godgeleerden onderzoeken, en toen
dezen verklaarden, dat er ketterij in gevonden werd, beval
hij, dat hem alle afschriften van Wiclife's werken moesten
worden uitgeleverd. De aartsbisschop kreeg aldus een paar
honderd exemplaren in handen, die hij op het binnenplein
van zijn paleis met groote plechtigheid in het bijzijn der
hooge geestelijkheid en onder het luiden der klokken van
alle kerken der stad ter eere Gods liet verbranden. Deze
daad verbitterde de Husieten, niet alleen omdat hetgeen zij
voor waarheid hielden, tot ketterij was verklaard, maar ook
om het groote geldelijke verlies, dat velen hunner leden door
het vernietigen der zoo kostbare handschriften. Er hadden
oproerige tooneelen plaats: kerken en kloosters werden ge-
plunderd en moorden bedreven. Gesteund door zijn vriend
Hieronymus Van Praag, een geleerd edelman, trad Hus nog
scherper tegen de Katholieke leer op dan vroeger.
In deze dagen heerschte er in de kerk eene jammerlijke
verdeeldhèid, daar drie personen zich de pauselijke waardig-
heid aanmatigden. Een hunner, Johannes XXIII, een gewe-
zen zeeroover, die voor een deel der buitgemaakte schatten
de waardigheid van kardinaal had gekocht, zocht steun bij
Sigismund, terwijl deze zich in Lombardije ophield, en riep
op diens aandrang tegen het najaar van 1414 eene kerkver-
gadering te Constanz bijeen.
Op zijne terugreis vertoefde Sigismund eenige dagen te
Bern, waar de gemeenteraad, om zijne gunst te winnen,
bepaalde, dat de keizer en zijn gevolg op stadskosten vrije-
lijk konden drinken in de wijnhuizen en gebruik maken van
de schandelijke uitspanningen der speel- en danshuizen. Sigis-
mund roemde dit besluit, dat der stad op heel wat te staan
kwam, als een bizonder bewijs van hoogachting.
Het concilie te Constanz werd bizonder druk bezocht. Niet
alleen wemelde het er van hoogere en lagere geestelijken,
maar ook van vorsten en edelen. Gansche scharen slecht