Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.416
hij de ridders de lange punten hunner schoenen afsnijden, op-
dat zij in 't loopen niet belemmerd zouden worden, wanneer
zij in gesloten gelederen als voetvolk de Zwitsers aanvielen.
Toen zij nu, beschut door hunne harnassen en schilden, met
gevelde speren vooruittrokken, stormden de Zwitsers van
hunne hoogte plotseling op hen aan, maar hoe onstuimig
. hun aanval was, het gelukte hun niet door den ijzeren muur
te breken. De lange lansen der ridders troffen hen, eer zij
met hunne korte zwaarten den' vijand eenig letsel hadden kun-
nen toebrengen. Eeeds lagen vele Zwitsers dood of gewond op
het slagveld, zonder dat één der ridders was gedeerd, toen dezen
zich op de vleugels hunner slaglinie in beweging stelden, om
het hoopje Zwitsers te omsingelen. Het scheen verloren, toen
eensklaps een man uit Unterwaiden, Arnold Von Winkelried
— althans zoo verhaalt de overlevering — uitriep: „Mannen
volgt mij, maar zorgt voor mijne vrouw en kinderen!" Vlak
vóór de ridders gekomen zijnde, breidde hij de armen uit, wierp
zich met kracht op zooveel speren, als hij omvatten kon, en
drukte ze tegen den grond. Wel werd hij onmiddellijk door-
stoken , maar van dat oogenblik maakten zijne landgenooten
gebruik om tusschen de neergebogen lansen te dringen, en
nu kreeg de strijd een geheel ander aanzien. Met hunne
korte zwaarden troffen de Zwitsers hunne vijanden, die door
de zware wapenrustingen in hunne bewegingen belemmerd
werden, tusschen de voegen van 't harnas, terwijl de rid.
ders met hunne lange lansen en zwaarden, nu vriend en
vijand dicht op elkander gepakt stonden, weinig konden
uitrichten. Menig ridder struikelde of werd in 't gedrängter
aarde geworpen en moest dan weerloos blijven liggen, omdat
hij zonder hulp niet op kon staan. De Zwitsers maakten
eene geduchte slachting onder de vijanden, en toen de die-
naars, aan wie de ridders de zorg voor hunne paarden had-
den opgedragen, dit zagen, sprongen zij erop, en zochten
een goed heenkomen. Onder de gesneuvelden bij Sempach
behoorde ook Leopold. Door dezen strijd werd de vrijheid
der Zwitsers bevestigd.