Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.413
en erfelijk zouden zijn. Deze wet, bekend onder den naam
van Gouden Bul, naar de gouden doosjes [bullae) in welke
de zegels, die men eraan bevestigde, gesloten waren, maakte
zeven Duitsche gewesten als onafhankelijk van den keizer
en legde daardoor den grond tot de splitsing van het rijk in
een aantal souvereine staatjes.
Gebruik makende van het toen zoo sterk in zwang zijnde
stelsel van omkooping, wist Karei IV de keurvorsten door
aanzienlijke geldsommen over te halen, nog bij zijn leven zijn
zoon Weneeslaus tot zijn opvolger te verkiezen. Deze was,
toen zijn vader twee jaren later overleed, nog slechts zeven-
tien jaar oud. Hij aanvaardde de regeering met de beste
bedoelingen, maar de vorsten, edelen en steden waren er zoo
aan gewoon geraakt, naar eigen onafhankelijkheid te streven
en zich weinig aan den keizer te storen, dat hij er moede-
loos door werd, en zich , als zijne aanwezigheid in Duitsch-
land niet dringend werd vereischt, in zijn erfland Bohemen
ophield, waar hij zich geheel aan zingenot overgaf, eerst aan
de jacht, later ook aan den drank.
Intusschen nam de wanorde in Duitschland hand over hand
toe. De burgerijen waren in Zuid-Duitschland zoo machtig
geworden, dat een veertigtal steden in 1381 een verbond
sloten, hetwelk in staat was aan vorsten en edelen het hoofd
te bieden. De aartsbisschop van Salzburg sloot zich bij dit
verbond aan en geraakte spoedig daarop in twist met Frede-
rik van Beieren-Landshut. Deze nam hem verraderlijk ge-
vangen, en nu trokken de steden partij voor hun bondgenoot.
Behalve het groote stedenverbond van Zuid-Duitschland wa-
ren er nog andere steden-verbonden, zooals in Zwaben, in Fran-
kenland en in Rijnland, en die allen verklaarden den oorlog aan
de vorsten, welke zich ook reeds onderling verbonden hadden
om de toenemende macht der burgerijen te keer te gaan.
In bijna geheel Duitschland woedde nu de burgeroorlog, die
op de wreedste wijze gevoerd werd. De legers der steden
vernielden de dorpen op de bezittingen der edelen, en die