Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.399
en nu stonden de Zwitsers tegen Peter Hagenbach op.
Na Lotharingen te hebben veroverd trok Karei tegen de
Zwitsers op. Daar hij een zeer sterk leger had en zich van
de overwinning verzekerd hield, voerde hij niet alleen een
prachtigen hofstoet met edelvrouwen mede, maar liet hij ook
toe, dat marskramers, goochelaars en speellieden de soldaten
volgden. Het eerste wapenfeit was de bestorming van het
stadje Granson, dat spoedig in zijne handen viel. De bezet-
ting was echter teruggetrokken in het kasteel, en verdedigde
zich daar met heldhaftigheid. Hierover- vertoornd, verklaarde
Karei, dat hij de bezetting zou laten ophangen, indien zij
zich niet vrijwillig overgaf. Nu wist een Bourgondisch edel-
man de verdedigers van het kasteel over te halen, de wape-
nen neder te leggen onder belofte, dat zij vrijen aftocht zou-
den erlangen. Zoodra het kasteel voor de Bourgondische
troepen geopend werd, verklaarde Karei echter, dat de on-
derhandeling zonder zijn last had plaats gehad, en liet hij de
verdedigers ophangen of verdrinken.
Toen het Zwitsersche leger bericht had ontvangen van
deze schanddaad, stelde het zich in beweging om wraak te
nemen. Eene afdeeling waagde den aanval op het driemaal
zoo talrijke leger van Karei. Alvorens den strijd te beginnen,
vielen de Zwitsers op de knieën om te bidden. De Bour-
gondiërs, die dit zagen en zich zeker waanden van de over-
winning, riepen elkander toe: „Ziet eens, zij smeeken nu
al om genade!" Maar Kareis huurbenden waren niet bestand
tegen de door vrijheidsliefde bezielde Zwitsers. Reeds begon-
nen de Bourgondische gelederen te wankelen, toen de andere
afdeeling van het Zwitsersche leger naderde. Nu verspreidde
zich een panische schrik onder de troepen van Karei. Zij
sloegen op de vlucht. Te vergeefs zocht hij hen met geweld
in den strijd terug te voeren; in de wilde verwarring werd
hij med^esleept. Zijne geheele legerplaats viel in de handen
der overwinnaars. Zij vonden er niet alleen een grooten voor-
raad wapenen, buskruid en veldgeschut, maar ook onmete-