Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.398
den hertog alles in te willigen, wat deze zou verlangen, en
kocht ondertusschen diens raadslieden om, opdat zij hun heer
zouden overhalen, zijne eischen niet te hoog te stellen. Wel-
dra kwam er tusschen de beide vorsten een verdrag tot stand,
en nu trok Karei, vergezeld van Lodewijk XI, tegen de
Luikenaars op, die op de wreedste wijze gestraft werden.
Nadat Lodewijk XI de door hem opgeruide Luikenaars
had helpen tuchtigen, keerde hij in vrijheid terug, vast be-
sloten, het verdrag van Peronne niet na te komen, en voort
te gaan om door list en geweld de aanzienlijkste leenmannen
des rijks ten onder te brengen. Weldra slaagde hij er dan
ook in, het hertogdom Guyenne tot kroonland te maken.
Karei de Stoute, die voortdurend in oorlogen gewikkeld
was in de Nederlanden en in Duitschland, had ook René II,
hertog van Lotharingen, bijna geheel van zich afhankelijk
gemaakt. Q^erwijl Karei bezig was Neuss te belegeren en
weder in oorlog was geraakt met Lodewijk XI, besloot René
het Bourgondische juk af te schudden, en verklaarde hij Karei
den oorlog. Deze sloot daarop een wapenstilstand met Lode-
wijk en maakte zich van het gebied van René meester, die
door den Eranschen koning schandelijk in den steek werd
gelaten.
Hierop wendde Karei den blik naar Zwitserland. De Duit-
sche keizer, Sigismund, was in oorlog geraakt met de Zwit-
sers en had zijne rechten op de rijksvoogdij over Zwitserland
en den Elzas aan Karei den Stouten voor eene som gelds
verpand. Daarop stelde deze over die gewesten een land-
voogd, Peter Von Hagenbach, aan, die de inwoners zeer
willekeurig behandelde. Hunne klachten vonden bij Karei
geen gehoor. Om zijn ouden vijand in nieuwe ongelegenheid
te brengen, haalde Lodewijk XI de Zwitsers en de Elzassers
over, zich met Sigismund te verzoenen en geld bijeen te
brengen, ten einde de door Karei betaalde som terug te
geven. Deze, wien het erom te doen was, de verpande ge-
westen te behouden, weigerde de som gelds terug te nemen,