Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.397
hij een anderen weg in. Hij begon met de aanzienlijkste
edelen ieder afzonderlijk te onderhandelen, stond hun alles
toe wat zij verlangden, en wist daardoor de ligue te ontbin-
den. Zoodra hem dit gelukt was, begon hij den een na den
ander te onderwerpen. Dit viel hem te gemakkelijker, omdat
hij daarbij ondersteund werd door den derden stand, die voor
de aanzienlijkste edelen was gaan vreezen, omdat dezen hunne
verouderde voorrechten zochten te handhaven en weder een
hoogen toon tegen de burgers begonnen aan te slaan.
De meeste moeite had Lodewijk XI met Karei den Stou-
ten, die zijn vader Filips den Goeden in 1467 als hertog
van Bourgondië was opgevolgd. Hij zocht dezen te verzwak-
ken door de Luikenaars tot oproer tegen hem aan te zetten,
maar Karei de Stoute bracht hen spoedig ten onder en ont-
wikkelde zulk eene macht, dat Lodewijk XI het verkieslijk
achtte met hem in onderhandeling te treden. De sluwe
Fransche koning stelde zijn vazal voor, hem in diens leger-
plaats te Peronne te komen bezoeken, wanneer deze hem
vrijgeleide verzekerde. Karei zwoer den verlangden eed, en
spoedig daarop verscheen Lodewijk XI met een klein gevolg
te Peronne. Karei ontving zijn hoogen gast, dien hij van gan-
scher harte haatte, althans met schijnbare vriendelijkheid, doch
nam tevens maatregelen, dat hem het vluchten onmogelijk
zou zijn. Terwijl Lodewijk XI van zijn kant alle voorzorgen
nam om niet vermoord te worden, kreeg Karei de Stoute
eensklaps de bewijzen in handen, dat de Luikenaars opnieuw
door den koning tot opstand waren aangezet, dat zij hun
bisschop gevangengenomen, voor diens oogen een aantal dom-
heeren vermoord, en de stad Tongeren overvallen hadden.
Karei was buiten zich zeiven van woede, doch hij werd tot
bedaren gebracht door een edelman van zijn hof, den door
zijne Mémoires (Gedenkschriften) beroemden Philippe de Co-
mines, die zich door Lodewijk XI had laten winnen, in wiens
dienst hij eerlang overging. De Fransche koning bleef zeer
bedaard in zijn neteligen toestand. Hij verklaarde zich bereid