Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.396
Dewijl Frankrijk door den krijg en vooral ook door de
rooftochten der telkens afgedankte huurbenden bitter had ge-
leden, voerde Karei YIl in 1439 met toestemming der sten-
den eene nieuwe regeling van het krijgswezen in. Er werd
namelijk een staand leger gevormd, waarvan de soldaten
zoowel in vredes- als in oorlogstijd soldij ontvingen. Hierdoor
verviel de drukkende last van den verplichten krijgsdienst
der burgers, edelen en boeren, zooals die door het leenstel-
sel was ontstaan, maar moesten daarentegen jaarlijks belas-
tingen worden opgebracht voor het onderhoud des legers. De
oprichting van het staand leger deed de macht des adels nog
dieper zinken en stelde den koning later in staat, ook den
derden stand aan zijne willekeur te onderwerpen.
De laatste levensjaren van Karei VII werden verbitterd
door den bekwamen, arglistigen dauphin, die samenzwerin-
gen tegen hem smeedde en hem in 1461 als Lodewijk XI
opvolgde.
Deze vorst, die voor geene middelen terugdeinsde om zijne
heerschzucht te bevredigen, vertrouwde niemand dan een paar
hem slaafs gehoorzamende, boosaardige menschen, zijn bar-
bier en kamerheer Olivier Ie Daim, dien hij in den adel-
stand verhief, en den beruchten generaal-provoost Tristan
l'Hermite, die steeds gereed was de door den koning aange-
wezen slachtoffers uit den weg te ruimen. Tevens was Lode-
wijk XI zóó vroom, dat hij aan zijn hoed eenige tinnen
heiligenbeeldjes droeg, die hij dagelijks kuste en voor welke
hij telkens nederknielde om tot de heiligen, die zij voorstel-
den, te bidden. '
Nog niet lang had hij de regeering aanvaard, toen de aan-
zienlijkste edelen, onder den naam van liffue du hien public,
een verbond sloten, om de rechten, die hunne voorouders
onder het oude leenstelsel hadden bezeten, te herwinnen.
Van beide zijden wapende men zich, en de burgeroorlog
brak opnieuw uit. Nadat Lodewijk XI aan de ligue bij
Montlhéry een slag had geleverd, die onbeslist bleef, sloeg