Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.393
Zij handhaafde de strengste krijgstucht en zocht hare man-
schappen te overtuigen, dat zij strijders Gods waren. Zij
was zoo gelukkig met den voorraad en de soldaten binnen
Orleans te komen, en yan nu af had er eene groote omkeering
plaats. Ofschoon velen uit de omgeving van den dauphin
met Jeanne den spot dreven, en verscheidene aanvoerders
zich slechts met tegenzin aan hare bevelen onderwierpen,
hield het goedgeloovige en wonderlievende volk zich overtuigd,
dat Jeanne eene goddelijke zending had, en het dus onder
hare leiding onoverwinnelijk was; terwijl de Engelschen haar
begonnen te vreezen als eene heks, die door de kracht des
duivels bovenmenschelijke dingen verrichtte. Deze stemmingen
brachten er niet weinig toe bij, dat de uitvallen, die onder
aanvoering van Jeanne werden ondernomen, voortdurend met
een gelukkigen uitslag werden bekroond. De Franschen, die
er vroeger aan gewoon waren geraakt door de Engelschen
verslagen te worden, streden nu met de vaste hoop te zullen
overwinnen, en de Engelschen, die sedert jaren de vaste over-
tuiging hadden, dat de zege voor hen was weggelegd, meen-
den nu te moeten strijden tegen eene macht, die zij sterker
achtten dan de dapperheid en het beleid der menschen. Reeds
eenige dagen nadat Jeanne in Orleans was gekomen, braken
de Engelschen het beleg op (1429).
Jeanne keerde nu naar het koninklijk hof van den dauphin
te Tours terug. Op haar weg daarheen werd zij met de
grootste eerbewijzen ontvangen. Men noemde haar de Maagd
van Orleans, trachtte hare kleederen of wapenen te kussen,
verzocht om hare voorbede en bracht zieken tot haar, opdat
zij ze door eene enkele aanraking genezen zou. De dauphin
ontving Jeanne met grooten luister en maakte van de door
haar verwekte geestdrift gebruik om een talrijker leger bijeen
te brengen. Ilet kostte Jeanne echter de grootste moeite,
den genotzuchtigen dauphin te bewegen, den tocht naar Rheims
met haar te ondernemen, dewijl hij dien zoo lastig en ge-
vaarlijk achtte. Toen hij zich eindelijk had laten overhalen.