Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.389
voortdurend blootgesteld aan de wisse schoten der beroemde
Engelsche boogschutters. De Franschen werden volkomen
geslagen en verloren een groot aantal der aanzienlijkste edelen,
zoodat de hooge adel, die in den oorlog met de Engelschen
reeds zoo geducht geleden had, door den slag bij Azincourt
als 't ware den genadeslag ontving.
Terwijl Hendrik V zich van een groot gedeelte van Nor-
mandië meester maakte, ontvlamde de burgeroorlog der Bour-
guignons en Armagnacs met nieuwe woede. Dewijl D'Albret
bij Azincourt gesneuveld was, werd de hertog van Armagnac
tot connétable benoemd, die nu als regent kon optreden, en,
vooral te Parijs, met hevigheid tegen de aanhangers van Jan
Zonder Vrees woedde. Hij wist 's konings jongste zoon, die
in 1417, na den dood zijner vier oudere broeders, op veer-
tienjarigen leeftijd dauphin of troonsopvolger werd, geheel
aan zijne leiband te laten loopen en koningin Isabeau, wier
invloed hij duchtte, en die zich in hare zedelooze en ver-
kwistende hofhouding te Vincennes volstrekt niet bekom-
merde over de ellende waarin het land verkeerde, naar Tours
te doen verbannen. Het willekeurig en drukkend bestuur van
Armagnac verwekte zulk eene ontevredenheid, dat Jan Zon-
der Vrees er gebruik van kon maken om zijne verloren macht
te herwinnen. Hij verbond zich met Isabeau, die hij uit hare
gevangenis verloste, en maakte zich door verraad meester van
Parijs, waar de lagere volksklasse een groot aantal zijner
tegenstanders, en daaronder Armagnac, op de schandelijkste
wijze vermoordde.
Dewijl Hendrik V ondertusschen geheel Normandië had
veroverd, werd algemeen de noodzakelijkheid ingezien, hem
te keer te gaan. De dauphin bracht daartoe een leger op
de been en noodigde den hertog van Bourgondië uit, zich
met zijne troepen daarbij aan te sluiten. Er scheen eene
verzoening tusschen de beide vorsten tot stand te zullen
komen. De dauphin noodigde Jan Zonder Vrees tot een
mondgesprek uit. Men kwam overeen, dat dit zou plaats