Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.387
den koning uit te oefenen, maar later keerden de buien van
krankzinnigheid in heviger mate dan vroeger terug. De
prinsen van koninklijken bloede betwistten elkander het hoogste
gezag, waarvan ieder zich een deel toeëigende, zeer ten na-
deele van het volk, dat meer dan ooit verdrukkingen en
afpersingen te verduren had, terwijl de schaamtelooze Isabeau
op schandelijke wijze hare plichten als koningin, als echtge-
noote en als moeder vergat.
Toen Filips de Stoute in 1404 gestorven was, zocht de
hertog van Orleans zich van alle gezag meester te maken,
doch hij vond een nog geduchter tegenstander in den zoon
des overledenen, Jan zonder Vrees, die terstond de regee-
ring over Bourgondië aanvaardde. Na een twist van drie
jaren scheen de hertog van Berry erin te zullen slagen , de
hertogen van Orleans en van Bourgondië met elkander te
verzoenen. Zij lieten zich door hem overhalen gezamenlijk
de mis te hooren en het avondmaal te gebruiken en elkan-
der daarna broederlijke liefde te zweren. Maar op het
oogenblik, dat deze plechtigheid plaats had, waren door Jan
zonder Vrees reeds maatregelen genomen om zich van zijn
vijand te ontslaan. Hij had een Normandisch edelman, die
zich door den hertog van Orleans beleedigd achtte, overge-
haald, dezen te vermoorden, en twee dagen later werd die
schanddaad volvoerd.
Het meerendeel des volks, dat den hertog van Orleans
wegens zijne zedeloosheid had gehaat, schaarde zich aan de
zijde van Jan zonder Vrees, terwijl de hertog van Armagnac,
de schoonvader des vermoorden, den adel om zich vereenigde,
ten einde den hertog van Bourgondië te bestrijden. Aldus
ontstond er een burgeroorlog, waarin de Bourgondische partij
krachtig gesteund werd door de geringe klassen van Parijs,
die zich lieten leiden door den ruwen vilder Caboche. Op
onmenschelijke wijze woedden de Cabochiens tegen de Ar-
magnacs, wier krijgslieden hunnen vijanden in wreedheid niets
toegaven, daar zij de boeren uit den omtrek den neus en de