Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.384
sche republiieinen weder onder de gehoorzaamheid yan hun
heer te brengen. Hij viel ermede in West-Vlaanderen en
stond weldra bij Eozebeke tegenover het leger der burgers.
Pilips Van Artevelde, die de Vlamingen aanvoerde, hield
zich zoo verzekerd van de overwinning, dat hij beval, geen
kwartier te geven, behalve aan den jeugdigen koning, die
gevangen naar Gent moest worden gevoerd om daar Vlaamsch
te leeren spreken. De schoone verwachting werd echter niet
bevredigd. De Vlamingen leden bij Eozebeke eene geduchte
nederlaag, en Klips Van Artevelde behoorde onder de ge-
sneuvelden. De Vlaamsche steden keerden nu tot gehoor-
zaamheid aan hun graaf Lodewijk terug, behalve Gent, dat
zijne onafhankelijkheid nog tot 1388 handhaafde, en zich
toen aan Filips den Stouten van Bourgondië, die inmiddels
zijn schoonvader was opgevolgd, overgaf. Filips de Stoute
liet de Vlaamsche steden in het volle bezit harer privilegiën.
Na den slag bij Eozebeke trok Karei VI met zijn leger
naar Parijs. De stad was sterk genoeg om zich tegen den
koning te kunnen verdedigen, maar er heerschte geene eens-
gezindheid meer. De rijke burgers begonnen den overmoed
der lagere volksklasse te duchten en verkozen de heerschappij
des konings boven die van 't gepeupel. Zonder strijd kwa-
men Karel's troepen binnen de stad, en toen hij daarop zelf
verscheen, nam hij terstond maatregelen om haar voor goed
aan zich te onderwerpen. Hij liet de poorten en de pleinen,
op welke de burgerij gewoon was te vergaderen, door zijne
troepen bezetten, de kettingen, waarmede 's nachts de straten
werden afgesloten, wegnemen en zijne krijgslieden bij de
burgers in kwartier leggen. Zijne oppermacht aldus geves-
tigd'hebbende, liet hij een honderdtal burgers onthoofden, en
daarna ontnam hij aan de stad hare voorrechten en haar
zelfstandig bestuur. Om Parijs voortaan beter in bedwang
te kunnen houden, liet hij een sterk kasteel, de Bastille,
waarvan Karei V in de voorstad St. Antoine de grondslagen
had doen leggen, voltooien.