Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' 377
weg om naar het worstelen te gaan zien. Met bedaardheid
zag hij toe, zonder voornemens te zijn aan den strijd deel te
nemen. Maar toen eindelijk een der worstelaars den twaalf-
den tegenstander overwonnen had en door alle aanwezigen
herhaaldelijk luide werd toegejuicht, werd Bertrand jaloersch
op diens roem. Al zijne beloften vergetende sprong hij in
het strijdperk en daagde den toegejuichten overwinnaar uit
om met hem te worstelen. Deze kwam met minachting
op hem aan, in de overtuiging, met een jongen van zestien
jaar zonder veel inspanning terstond klaar te zijn; maar er
had eene langdurige, hevige worsteling plaats, die hem de
overwinning en den prijs deed verliezen. Beide kwamen Ber-
trand echter duur te staan, want toen hij eindelijk zijn tegen-
stander met inspanning van al zijne kracht omverwierp, kwam
hij zoo geducht met zijne knie op een steen terecht, dat hij
erdoor verplicht werd negen dagen het bed te houden. Zijn
oom en zijne tante waren zeer ontevreden over zijn gedrag,
maar gedurende de vier weken, die hij nog bij hen bleef,
wist hij hunne gunst geheel te herwinnen. Ondertusschen
had de oom eene verzoening tusschen zijn broeder en Ber-
trand tot stand gebracht, waarop deze naar het kasteel De
la Motte Broon terugkeerde. Zijn vader ontving hem met
de meeste welwillendheid en schonk hem thans een paard en
eene wapenrusting, onder beding, dat hij wegens zijne jeugd
vooreerst geen deel zou nemen aan tournooien.
Bertrand was ondertusschen een aangenaam mensch gewor-
den. Hij onderscheidde zich door welgemanierdheid en wel-
willendheid jegens iedereen, niet het minst jegens de armen,
wien hij soms zijne eigene kleederen schonk. In 1358, toen
Bertrand omstreeks achttien jaar oud was, werd er te Kin-
nes een groot tournooi gegeven, waarop ridders uit Frankrijk
en Engeland werden genoodigd. De tournooiprijs bestond in
een diamant van hooge waarde, die door de aanzienlijkste
jonkvrouw aan den overwinnaar zou worden overhandigd. De
Heer Du Guesclin ging er in groote statie heen, maar liet