Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.371
plicht bij de gewone tienden nog het losgeld voor hunne
gevangengenomen heeren op te brengen. Zij moesten zich
allerlei ontberingen getroosten, hadden onophoudelijk met
gebrek te worstelen, en als de oogst mislukte, stierven zij
in menigte van den honger. De edelen, die de boeren vaak
niet anders beschouwden dan als vee, dat voor hen moest
arbeiden, waren zoo weinig begaan met hun droevig lot,
dat zij hun om de domme goedaardigheid, met welke allerlei
verdrukking door hen werd verdragen, spottenderwijze den
naam Jacques Bonhomme (Doris Goedbloed) gaven. Tot
wanhoop gebracht, wapenden zich in 1358 een honderdtal
boeren uit de omstreken van Beauvais ten N. van Parijs met
knuppels en messen en wisten een kasteel van een ridder te
overrompelen, dien zij .met vrouw en kinderen vermoordden,
waarna het kasteel aan de vlammen werd prijsgegeven. On-
middellijk daarop kwamen de boeren in de aangrenzende ge-
westen ingelijks tot opstand, zoodat hun getal eerlang tot
vele duizenden aangroeide. Allerwegen vermoordden zij de
edelen met vrouwen en kinderen op de afschuwelijkste wijze,
en vernielden de kasteelen. Vele burgers en menige stad
verleenden den boeren bijstand. Eindelijk sloten de edelen
zich aaneen om aan den opstand, die bekend is onder den
naam van Jacquerie, een einde te maken, en gelukte het
hun, eene afdeeling boeren bij Nancy te verslaan en 7000
hunner neder te houwen. Etienne Marcel, die de opgestane
boeren als zijne natuurlijke bondgenóoten had beschouwd,
meende na hunne nederlaag opnieuw steun te moeten zoeken
bij Karei van Navarre. Hierdoor wekte hij de ontevreden-
heid op van alle burgers, die den regent wel tot het verlee-
nen van privilegiën wilden dwingen, maar niet goedkeurden,
hem door Karei Van Navarre te vervangen, en er ontstond
te Parijs onder Jean Maillard eene partij, die tegen Marcel
in verzet kwam. Het leger, waarmede de regent in de na-
bijheid van Parijs gelegerd was, verwoestte de omstreken
zoozeer, dat er in de stad gebrek begon te heerschen, en