Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.369
van Marcel, aan Karei de belofte af, de bevelen zijns vaders
niet te zullen opvolgen.
Ofschoon sommige edelen en geestelijken de burgers in
hun strijd tegen de kroon bijstonden, begonnen over 't alge-
meen de adel en de geestelijkheid den toenemenden invloed
van den derden stand te duchten, en sloten dezen zich nau-
wer bij Karei aan. In die omstandigheden meende Marcel
een krachtigen steun te zullen vinden in Karei van Navarre,
die nog steeds gevangen zat. Deze werd door toedoen van
Marcel uit zijne gevangenis verlost en wist terstond de Parij-
zenaars op zijne hand te krijgen. De regent zag zich daarop
genoodzaakt vrede met hem te sluiten en hem zijne bezit-
tingen terug te geven.. Maar nu sloten zich de vele vijanden
van Karei van Navarre openlijk bij den regent aan, en ont-
stond er zelfs verdeeldheid tusschen de burgers. De partij,
aan wier hoofd Marcel stond, nam blauw-roode mutsen als
onderscheidingsteeken aan en wilde, zelfs met opoffering van
het huis van Valois, de burgerlijke vrijheden verzekeren: zij
telde de meeste burgers en de aanhangers van Karei van
Navarre. De andere partij bestond meerendeels uit edelen
en geestelijken en die burgers, welke het huis van Valois
niet door Karei van Navarre vervangen wilden zien. Niet
zelden hadden er nu in de straten vau Parijs bloedige too-
neelen plaats.
Tegelijkertijd had Frankrijk vreeselijk te lijden van de huur-
troepen, die de Engelschen en de Franschen tijdens hun wa-
penstilstand hadden ontslagen. Nu deze huurlingen geene soldij
meer ontvingen en niet in staat waren op eene andere wijze
in hun onderhoud te voorzien, bleven zij in benden vereenigd,
die plunderend en brandschattend door het land trokken. Dik-
wijls roofden zij tot voor de poorten van Parijs. Onder voor-
wendsel van die benden te willen verdrijven, trachtte de regent
krijgsvolk binnen Parijs te trekken en dan de partij van Mar-
cel ten onder te brengen. Deze doorzag echter het plan' en
wist het te verijdelen.
II. 24