Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.363
gezinnen door het toestaan van privilegiën over te halen, zich
in de woningen der verdi-eveoen te komen vestigen.
De ellende, die Frankrijk tengevolge van den oorlog leed,
werd niet weinig vergroot door de pest,, welke in die dagen
door geheel Europa woedde. Maar Filips VI liet zich daar-
door niet bewegen, zijne hofhouding minder weelderig in te
richten. Integendeel, terwijl zijne onderdanen bij menigte
van den honger stierven, besteedde hij groote sommen om
het aanzien van zijn huis te verhoogen. Onder de onafhan-
kelijke heeren in Frankrijk waren er te dien tijde, welke
den titel dauphin droegen, naar het teeken, een dolfijn, dat
zij in hun wapen voerden. Zoo had men b.v. den dauphin
van Auvergne. Humbert III, de dauphin van Viennois,
verkocht zijne bezittingen aan Filips VI. Sedert kregen die
bezittingen den naam van Dauphiné. Aanvankelijk droeg
's konings tweede zoon, als hem dit gebied als apanage werd
toegekend, den titel dauphin. Spoedig echter werd door dezen
titel 's konings oudste zoon en vermoedelijke troonsopvolger
aangeduid.
Filips VI werd in 1350 opgevolgd door zijn oudsten zoon
Jan, die den bijnaam den Goeden draagt. Wel was deze
vorst evenals de Zwarte Prins een volmaakt ridder: hij was
dapper, stoutmoedig en hield zijn ridderwoord, wanneer hij
dit aan een ridder had gegeven; maar hij kwam overigens
geheel met zijn vader overeen in zijn afkeer van stedelingen
en boeren, zijne liefde voor eene weelderige hofhouding, zijn
stieven om zich door een stoet kruipende hovelingen te om-
ringen en zijne onrechtvaardigheid om edelen, die hunne
zelfstandigheid zochten te handhaven, op onwettige wijze te
laten ombrengen.
Sedert Filips II August de waardigheid van seneschal had
afgeschaft, werd het opperbevel over de legers, wanneer de
koning zelf niet tegenwoordig was, aan den connêtable toe-
vertrouwd. Dit woord wordt afgeleid van comes stabuli
(graaf der stallen), omdat de connêtable aanvankelijk aan-