Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
362
pen onophoudelijk aanvoerden, te koop werden aangeboden.
Terwijl de inwoners van Calais met de grootste standvas-
tigheid de vermoeienissen van het wachthouden en de pijni-
gingen van den honger doorstonden, in de hoop, dat hun
koning hen zou komen verlossen, bepaalde deze er zich toe,
de strooptochten der Engelschen te keer te gaan, daar hij
geen tweeden veldtocht durfde wagen. Eindelijk, na een be-
leg van elf maanden, zag Jean De Vienne, door gebrek ge-
dwongen, zich genoodzaakt de stad aan Eduard III over te
geven. Volgens het verhaal van Eroissard, die de gebeurte-
nissen van zijn tijd volgens de mededeelingen van ooggetuigen
heeft opgeteekend, was Eduard III zoo vertoornd over den
hardnekkigeu tegenstand, dien de stad hem had geboden,
dat hij aanvankelijk al hare weerbare mannelijke inwoners ter
dood veroordeelde. Hij liet zich echter overhalen dit wreede
vonnis te verzachten en beval toen, dat zes der aanzienlijk-
ste burgers hem barrevoets, in boetgewaad en met den strop
om den hals de sleutels der stad zouden komen aanbieden
om daarna als zoen voor hunne medeburgers te worden op-
gehangen. De uitvoering van dit bevel bracht de inwoners
in de grootste verlegenheid: wie hunner zouden zij tot offers
uitkiezen. Terwijl allen hierover ten zeerste verslagen waren,
bood Eustache de Saint-Pierre zich vrijwillig aan, en dit
zelfopofferende voorbeeld vond weldra bij vijf anderen navol-
ging. Toen het edelmoedige zestal den koning de sleutels
had overhandigd, en hij hen ter dood wilde doen brengen,
viel hem zijne gemalin Eilippa, de dochter van graaf Wil-
lem III van Holland, te voet met de bede, achting te hebben
voor de vaderlandsliefde en zelfopoffering dier mannen. Edu-
ard III gaf gehoor aan haar smeeken en schonk hun het
leven. Hij liet echter de stad door het meerendeel harer
inwoners ontruimen, en verbood dezen meer aan bezittingen
mede te nemen, dan zij konden dragen. Om van Calais
een zeker steunpunt te hebben voor zijne verdere onderne-
mingen in Frankrijk, wist hij een groot aantal Engelsche