Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.358
eruit verdwenen. Dit gerechtshof, dat den naam draagt van
parlement, had zijn zetel te Parijs. Mettertijd kregen de
leden van het parlement van den koning jaarlijks eene som
gelds en twee roode met hermelijn gevoerde mantels.
Behalve het ]>arlement te Parijs stelde Filips IV in andere
deelen van Frankrijk ook nog koninklijke rechtbanken in,
en daardoor kon hij bij de rechtspraak zijn wil meer
doen gelden dan met recht en billijkheid bestaanbaar was.
Op deze en andere wijzen werd de macht der edelen zoo-
zeer gefnuikt, dat Frankrijk langzamerhand ophield een
leenstaat te zijn, en de koning eene onbeperkte macht
kreeg. Ter vergoeding van de hun ontnomen voorrechten
begon de koning aan de leden van oude aanzienlijke adel-
lijke geslachten rijk bezoldigde betrekkingen te schenken,
en zoo werd de machtige onafhankelijke leenadel meer
en meer vervangen door den kruipenden hofadel. De ste-
den, met wier hulp de vorsten den adel hadden onder-
worpen , begonnen het gevaar in te zien, dat haar van
den kant eens despotischen konings bedreigde, en poogden
door het vasthouden aan hare voorrechten hare vrijheid te
handhaven.
De honderdjarige oorlog in Frankrijk.
Filips IV werd achtereenvolgens door zijne drie zonen
Lodewijk X Ie Hutin (den Twister), Filips V den Langen
en Karei IV den Schoonen opgevolgd. Dewijl ook deze
laatste stierf zonder zoon na te laten, maakte de Engelsche
koningin Isabella, de dochter van Filips IV den Schconen,
en regentes voor'haar jeugdigen zoon Eduard III, voor dezen
aanspraak op den Franschen troon. De Fransche rijksgrooten
erkenden echter Filips Van Valois, den zoons eens broeders
van Filips IV den Schoonen, als koning, en daardoor ging
in 1328 de regeering uit het huis van Capet in het daaraan