Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.371
zonen uit zijn eerste huwelijk nog steeds in Fransche gevan-
genschap zat.
Zoodra Filips IV vernam, hoe krachtig het volk in Vlaan-
deren het hoofd had opgestoken, bracht hij een sterk leger
op de been, dat echter bij Kortrijk door de vrijheidlievende
burgers en boeren geheel werd verslagen. Jan en Guy hadden
de Vlamingen aangevoerd en vóór het begin van den slag
Peter De Coninck en andere volksleiders tot ridders geslagen.
Een der kenteekenen van een ridder was dat hij gouden sporen
droeg. De Vlamingen verzamelden op het slagveld 4,000
gouden sporen van gesneuvelde Fransche ridders, en daarnaar
heet de slag bij Kortrijk in 1203 de Sporenslag. Spoedig
daarna sloot Filips IV vrede met de Vlamingen, en daar
Guy II in gevangenschap was gestorven, werd diens zoon
Robert III door den koning met Vlaanderen beleend.
De oorlog met Vlaanderen had de schatkist van Filips geheel
uitgeput, en dewijl hij om geld te krijgen' zijne toevlucht
niet kon nemen tot het uitschrijven van nieuwe belastingen,
wegens de verbittering der ingezetenen over de groote som-
men, die zij reeds moesten opbrengen, nam hij andere mid-
delen te baat. Reeds vroeger had hij zich trachten te helpen
door geld te laten munten van te gering gehalte. In 1306
liet hij geld slaan op het ware gehalte, maar tevens bepaalde
hij, dat het oude geld slechts een derde van de waarde zou
hebben, voor welke het in omloop was gebracht. Dit had in
Parijs een opstand ten gevolge, waarbij Filips ter nauwernood
den dood ontsnapte. Hij slaagde er echter in, de rust door
geweld van wapenen te herstellen en zette toen zijn reeds tot
uitvoering gekomen plan door om de Joden van hunne be-
zittingen te berooven. Aan alle koninklijke ambtenaren in
't geheele rijk had hij heimelijk bevel gezonden op den 22«ten
Juli 1306 de Joden in hunne woningen te overvallen en
gevangen te zetten, en hunne onroerende goederen ten bate
der koninklijke schatkist te verkoopen. Tevens werd bepaald,
dat allen, die van Joden geld hadden geleend, ontslagen