Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.336
orde houden en helpen aantrekken, diens lans en helm dragen
of diens strijdros bij den teugel leiden, wanneer hij ten strijde
ging. In den slag moest hij steeds in de onmiddellijke nabij-
heid van zijn heer blijven om dezen, in geval van verwon-
ding, terstond te kunnen verplegen, of om een door zijn
heer uit den zadel geworpen vijand met een ponjaard den
genadestoot te geven. Bij feesten en in het huiselijk leven
moest de schildknaap zijn heer bedienen. Men achtte het noo-
dig den schildknaap in zulk een ondergeschikten toestand
te houden om hem later de voorrechten van zijn stand beter
op prijs te doen stellen.
Toen graaf Willem II van Holland tot Koomsch koning
was gekozen, had hij den ridderslag nog niet ontvangen; dit
geschiedde echter kort daarna in 1247 te Keulen. Nadat hij
in de kerk de mis had bijgewoond, bracht de koning van
Bohemen hem bij den kardinaal Capucio met de woorden:
//Eerwaarde en geliefde vader 1 ik stel u den schildknaap voor
met het ootmoedig verzoek, dat gij goedgunstig zijne belij-
denis moogt aannemen, opdat hij in den ridderstand kan
worden opgenomen." De kardinaal antwoordde: //Een ridder
moet hooghartig zijn in 't ongeluk, openhartig in zijne ver-
bintenissen, mild in de eer, nauwlettend in de hoffelijkheid,
en gestreng in mannelijke rechtschapenheid. Overweeg dus
wel, eer gij de gelofte doet, de lasten, die het ridderschap
u oplegt. Dit zijn hare regelen:
//Gij moet dagelijks met vrome aandacht de mis van het
goddelijk lijden hooren.
//Voor het Katholiek geloof uw leven wagen.
,/De heilige kerk en hare dienaren beschermen tegen ieder,
door wien zij worden aangerand.
//Weduwen, minderjarigen en weezen in allen nood bijstaan.
//Onrechtvaardige oorlogen vermijden.
„Voor de vrijheid van iederen onschuldige als kampioen
optreden.
//Van gelegenheden tot oefening in den wapenhandel alleen