Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.321
Cyprus veroverde, dat hij als koninkrijk aan Guy de Lusig-
nan schonk. Zes weken nadat de Engelschen begonnen waren
deel te nemen aan het beleg van Akko, moest de stad zich
overgeven. Leopold Van Oostenrijk, die na den dood van zijn
broeder Frederik de Duitschers aanvoerde en een krachtig
aandeel had genomen aan den strijd, plantte zijne banier op
een der verdedigingstorens. Zoodra de overmoedige Richard
Leeuwenhart dit zag, liet hij haar met geweld naar beneden
rukken en verbitterde Leopold daardoor zoozeer, dat deze
later de vroeger beschreven wraak op hem nam.
De roem, dien Richard door zijne buitengewone dapperheid
en lichaamskracht inoogste, maakte hem zoo onverdragelijk
trotsch, dat Filips II August, wien hij dagelijks aanstoot
gaf, naar Frankrijk terugkeerde, zijn kruisleger echter achter-
latende onder aanvoering van Hugo Van Bourgondië.
De strijd tegen de ongeloovigen werd nu door de kruis-
vaarders met kracht voortgezet, en Richard onderscheidde zich
zoozeer door zijne onwederstaanbare dapperheid, dat de uitroep
//Richard komt!" de ongeloovigen met schrik vervulde. Het
krijgsbeleid van Salah Eddïn maakte het hem echter onmo-
gelijk zich van Jeruzalem meester te maken. Te midden van
dien strijd deed zich het merkwaardig verschijnsel voor, dat
Salah Eddin en Richard elkander door gezantschappen en
kostbare geschenken bewijzen van vriendschap gaven. Dit
had op 't oorlogvoeren echter geen invloed. Bij de overgave
van Akko was bepaald, dat de bezetting vrij mocht aftrekken
op voorwaarde, dat Salah Eddin voor haar een hoog losgeld
zou betalen. Ruim 2000 man zouden echter in handen der
kruisvaarders blijven, totdat Salah Eddin het geld had be-
taald. Eensklaps liet Richard hem weten, dat hij alle gijze-
laars zou laten ombrengen, indien het verschuldigde niet
binnen een bepaalden tijd werd voldaan. De sultan was niet
in staat aan den gestelden eisch te voldoen, en kon niet
gelooven, dat Richard zoo wreed zou zijn, de gedane bedrei-
ging na te komen. Toch geschiedde dit. Richard liet de
11. 21