Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.320
en reeds over de brug was, over iets raadplegen, en daar de
brug aanhoudend met krijgsvolk bezet was, liet hij zijn paard
in den stroom springen om dezen te doorwaden. Ongelukkig
stortte het in eene diepte, waardoor de keizer onder water
geraakte, en toen het zijnen volgelingen was gelukt, hem
aan den vasten wal te brengen, had hij reeds den geest
gegeven.
's Keizers dood veroorzaakte in het leger niet alleen diepe
droefheid, maar tevens zulk eene verslagenheid, dat velen
den moed verloren en huiswaarts keerden. De overigen trok-
ken door naar Akko en sloten zich daar aan bij Guy De
Lusignan, die zijne vrijheid herkregen had, en thans bezig
was genoemde stad te belegeren. Hier stichtte Frederik,
's keizers zoon, eene nieuwe ridderorde. Terwijl deJohannie-
ters voor de gekwetsten der Italianen, en de Tempeliers voor
die der Franschen zorgden, bekommerde zich niemand om
de talrijke zieke en gewonde Duitschers. Yoor dezen sticht-
ten eenige burgers van Lübeck en van Bremen een hospitaal,
en toen Frederik aan die inrichting behalve de dienende broe-
ders nog een veertigtal ridders had verbonden, verhief hij haar
tot de ridderorde der Duitsche broeders van de kerk der
heilige Maria te Jeruzalem. Deze orde, meer bekend onder
den naam van Duitsche orde, deed zich spoedig zeer gelden
en verwierf zich groote bezittingen, zoowel in Europa als in
't Heilige Land. Het kleed der ridders van de Duitsche orde
bestond uit een witten mantel met een zwart kruis.
Ondertusschen was de tocht van de koningen van Frankrijk
en van Engeland vertraagd door nieuwe twisten, die tusschen
hen waren uitgebroken, en daarna door den dood van Hen-
drik II, wiens zoon en opvolger Richard Leeuwenhart de
door zijn vader aangevangen krijgstoerustingen voltooide en
met Filips II August naar 't Heilige Land toog (1190). De
Franschen gingen te Genua, de Engelschen te Marseille
scheep. Filips II August kwam eerder voor Akko dan Richard
Leeuwenhart, die onderweg op de Byzantijnen het eiland