Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.304
allerlei zwarigheden in den weg, omdat hij vreesde, dat som-
mige aanvoerders zich niet zouden ontzien, zich eene heer-
schappij te veroveren al was het op Byzantijnsch grondgebied.
Het kwam zelfs tot gevechten tusschen de troepen van Alexis
en sommige afdeelingen der kruisvaarders. Toen echter alle
aanvoerders den leeneed aan Alexis hadden afgelegd, verschafte
deze hun schepen om naar Klein-Azië over te steken. Het
leger, bij hetwelk Peter van Amiens zich had aangesloten ,
telde 10,000 ridders en 300,000 voetknechten en werd ver-
zeld door een zeer groot aantal vrouwen, kinderen en be-
dienden.
Al spoedig waren de kruisvaarders op vijandelijk gebied.
Niet lang te voren had Soliman in Klein-Azië het Seld-
schuksche rijk Ikonium gesticht, dat nu geregeerd werd door
zijn zoon Kilidsch Arslan. De aanvoerders der Christenen
besloten Nicea, de hoofdstad van dit rijk, te veroveren. Zij
was echter zoo versterkt en zoo goed van bezetting voorzien,
dat de belegeraars aanvankelijk niets tegen haar vermochten.
De sultan, die zich niet in de stad bevond, bracht onder-
tusschen een groot leger op de been om daarmede de Chris-
tenen te overvallen, doch dezen werden van zijn voornemen
onderricht en brachten hem eene geduchte nederlaag toe.
Nu werd het beleg met kracht hervat. Daar de steenen, die
met de werptuigen geslingerd werden, niets tegen de sterke
muren vermochten, liet Godfried van Bouillon door schutda-
ken beveiligde stormrammen vervaardigen om bres te maken,
doch de belegeraars wierpen zulke zware rotsblokken op die
werktuigen, dat zij verbrijzeld werden. Evenmin kon het doel
bereikt worden met een belegeringstoren, dien Baimond van
Toulouse had laten vervaardigen, en toen eene bestorming
werd beproefd, schoten de belegerden zulk eene hoeveelheid
pijlen en steenen op de aanvallers, en wierpen zij diegenen
hunner, welke erin slaagden den voet van den muur te naderen,
met zooveel brandende stoffen, dat de belegeraars moesten
afdeinzen. Nu deed een Lombardijer een middel aan de hand