Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.299
der Seldschukken op, dat deze hen niet zelden aanvielen, en
er bloedige gevechten plaats grepen.
Onder deze omstandigheden werd het lot der arme bede-
vaartgangers steeds droeviger. Menigeen hunner kon Jeruza-
lem niet betreden, omdat hij het geldstuk niet kon betalen,
dat de Seldschukken voor het verleenen van den toegang
eischten, en stierf dan van gebrek vóór de muren der heilige
stad. Om aan dezen toestand een einde te maken had reeds
paus Gregorius VII den koning van Frankrijk en den keizer
van Duitschland opgewekt om in vereeniging met den Byzan-
tijnschen keizer het Heilige Land van de overheersching der
ongeloovigen te verlossen. Wel kwam van die onderneming
niets door de twisten, die tusschen Gregorius VII en Hendrik
IV plaats hadden, maar door de bemoeiing van den paus,
die bovendien met de samenwerking van Grieksche en Room-
sche Christenen het herstel van de eenheid in de kerk be-
oogde, werd de algemeene aandacht meer en meer gevestigd
op de verovering van het Heilige Land, terwijl de meer
en meer in omloop komende verhalen van de heldendaden,
die de Spaansche Christenridders, met name de Cid, in hun
strijd tegen de Mooren bedreven, den lust aanwakkerden om
de ongeloovigen te gaan bestrijden, ,
In 1093 ging Peter van Amiens, die wegens zwakte het
ridderleven vaarwel gezegd, en daarop als kluizenaar door
zijn vroom leven en zijne welsprekendheid de aandacht ge-
trokken had, als bedevaartganger naar Jeruzalem. Nadat hij
zich met eigen oogen had overtuigd, dat de Christenen in
Palestina op de ergerlijkste wijze door de Saracenen werden
mishandeld, kostte het den patriarch van Jeruzalem weinig
moeite, hem over te halen om terug te keeren met het doel,
de Westersche Christenen op te wekken, de broeders in
het Oosten met de wapenen te hulp te komen. Peter begaf
zich met een brief van den patriarch naar paus Urbanus II,
die, ofschoon hij op dat oogenblik nog in groote moeilijkheden
verkeerde wegens zijn strijd met den tegenpaus Clemens, spoe-