Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.23
Syrië, doch op de grens van dit land stiet zij op een veel
talrijker Byzantijnsch leger, dat haar bij Moeta eene vreese-
lijke nederlaag toebracht. Deze tegenspoed werd weldra uitge-
wischt door de vervulling van Mohammed's grootsten wensch:
de verovering van Mekka. Zoodra hij meester was van de
stad, begaf hij zich naar de Kaba, begroette eerbiedig den
zwarten steen, ging den tempel zevenmaal rond en gaf toen
bevel, de afgoden te vernielen. Ofschoon de Mekkanen hem
twintig jaar hadden bespot, richtte Mohammed geen bloed-
blad onder hen aan. Hij behoorde tot hun stam, en daarom
schonk hij allen vergiffenis op vier na.
In plaats van zich nu geheel te wijden aan de bevestiging
van het op den Islam gebouwde nieuwe rijk, welks dee-
len nog zoo los verbonden waren, ging Mohammed voort
met het uitzenden van legers om weer andere streken te
onderwerpen en hare b'ewoners met het zwaard te bekeeren.
Misschien zag hij zelf in, dat het geloof der Moslimien in
't algemeen niet sterk was, en dat het uitzicht om buit te
behalen, de hechtste band was om hen vereenigd te houden.
In 632 deed Mohammed, die zijne residentie te Medina
had gehouden, zijn laatsten pelgrimstocht naar Mekka, waar
hij in eene redevoering deu geloovigen als plicht oplegde,
rechtvaardig, menschelijk, welwillend en broederlijk jegens
elkander te zijn, de vrouwen goed te behandelen en de maan-
jaren onveranderd in stand te houden. Daarop keerde hij
naar Medina terug. Hij was vóór zijn tijd oud geworden,
werd ziek en voelde zijn einde lïaderen. Ajisja, zijne meest
geliefde vrouw, verpleegde hem zorgvuldig. Eene kleine som
gelds, die hij haar te bewaren had gegeven, liet hij onder
de armen uitdeelen, ,/Want", zeide hij, ,/het zou onvoegzaam
zijn voor Allah te verschijnen met dit goud in mijn bezit."
Kort daarna overviel hem de doodsstrijd. Hij liet het hoofd
1) Dit woord beteckent volkomen overgave aan God; men duidt cr het
Mohammedanisme mede aau.