Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.288
meester Cressingham. Het Schotsche hoogland werd de schuil-
plaats van verschillende benden ballingen, die den Engelschen
allerwegen afbreuk deden.
In die dagen woonde te Elderslie de ridder William Wal-
lace , die door lichaamskracht, dapperheid en voorkomendheid
uitmuntte. Hij was nog slechts negentien jaar oud, toen hij
den zoon van den Engelschen bevelhebber van 't kasteel
Dundee, door wien hij zwaar beleedigd was, doodsloeg. Deze
daad verplichtte hem tot de vlucht, en weldra wist hij benden
ballingen om zich te vereenigen en met dezen de Engelsche
bezettingen van kasteelen en steden te overvallen en over de
kling te jagen. De goede uitslag, die zijne ondernemingen
kroonde, deed het aantal zijner volgelingen zoozeer toenemen,
dat hij over een geheel leger te bevelen had, ofschoon de
meeste Schotsche edelen te zeer uit de hoogte op hem neer-
zagen, om onder hem te willen dienen. Warenne trok tegen
hem op, doch werd bij Stirling volkomen geslagen. De En-
gelschen verloren in dien slag 5000 voetknechten en 100
ridders aan dooden. Onder dezen behoorde ook Cressingham,
die, ofschoon een geestelijke, als ridder gewapend een werk-
zaam aandeel aan den strijd had genomen.
Eduard I, die zich ondertusschen wegens zijn oorlog met
Erankrijk in Vlaanderen had moeten ophouden, keerde, na
vrede gesloten te hebben, van daar terug, en bracht een
zeer groot leger tegen de Schotten op de been. Hij drong
'V\''allace, die na zijne overwinning bij Stirling plunderend,
brandend en moordend door het Noorden van Engeland was
getrokken, terug en versloeg hem bij Ealkirk zoo beslissend,
dat het grootste gedeelte van Schotland weder in zijne han-
den viel, en Wallace genoodzaakt was naar Frankrijk te
vluchten. Weldra echter hervatt'en de clans der hooglanden
den strijd, en toen Wallace zich weder aan hun hoofd had
geplaatst, behaalde hij zulke voordeden op de Engelschen,
dat Eduard I, om zich van hem te ontslaan, een hoogen
prijs op zijn hoofd stelde. Toen bijna het geheele land weder