Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.285
levenswijze was hij voortdurend in geldverlegenheid, en zijn
eens zoo rijke broeder Eichard van Cornwales verarmde zich
door het omkoopen van Duitsche vorsten, opdat dezen hem
als hun keizer zouden erkennen. Om aan geld te komen
schond Hendrik III de Magna Charta. Wie door de recht-
bank veroordeeld was, sprak hij voor groote geldsommen
vrij. Dientengevolge vormden zich niet alleen allerwegen
rooverbenden, maar maakten zelfs edelen, die aan 't hof
waren, zich aan het berooven der burgers schuldig. De toe-
stand werd weldra zoo onhoudbaar, dat eene menigte baron-
nen en groote steden tegen den koning in opstand kwamen.
Onder de bekwame leiding van Simon van Montfort, graaf
van Leicester, versloegen zij Hendrik III bij Lewes in Sussex,
en namen zij hem met zijn broeder Eichard en zijn zoon
Eduard gevangen. Het bestuur werd voorloopig waargenomen
door Leicester, die aan den lageren adel en aan eenige steden
toestond, afgevaardigden te zenden, om met de hoogere edelen
en geestelijken tot het bespreken der algemeene belangen te
vergaderen (het parlement). Toen spoedig daarop tweedracht
onder de verbondenen ontstaan, en Eduard uit zijne gevan-
genis ontsnapt was, hervatte deze den strijd, en slaagde hij
erin, zijn vader te verlossen en weder op den troon te plaatsen.
Zoodra Eduard zijn vader was opgevolgd, weigerde Llewel-
lyn, de vorst van Wales, een oud vriend van Simon Van
Montfort, hem hulde te doen. Eduard I trok tegen hem op,
versloeg hem en liet zijn lijk schandelijk mishandelen. De
waarzegger Merlin had namelijk eens voorspeld, dat Llewellyn
gekroond Londen binnen zou trekken, en nu liet Eduard I
Llewellyn's hoofd van den romp scheiden, met klimop be-
kransen, aldus door de straten van Londen dragen, en daarna
op de tinnen van den Tower, het kasteel der stad, tentoon
stellen.
Tijdens dezen veldtocht was Eduard I een zoon geboren.
Hij benoemde hem tot Prins van Wales, welke titel sedert
door de Engelsche kroonprinsen is gedragen.