Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.279
man gevangen hield. Zoo kwam hij na langdurig zwerven
in de nabijheid van Trifels, en vernam daar, dat korten tijd
geleden een voornaam persoon als gevangene binnen het kasteel
was gebracht. Nu wist Blondel op te sporen, waar zich het
luchtgat van het burchtverlies of de gevangenis bevond, en
naderde hij het gedurende den nacht zoo dicht mogelijk. Toen
hief hij een zang aan, dien Richard in Palestina had gedicht,
en nauwelijks had hij het eerste couplet geëindigd, of hij hoorde
in de gevangenis het tweede aanheffen. Dit was voor Blondel
het bewijs, dat zijn geliefde koning zich daar bevond.
Keizer Hendrik VI hield Richard gevangen om hem een
zwaar losgeld af te persen, en de Engelsche baronnen en
burgers verklaarden zich bereid de som bijeen te brengen.
Toen op het einde van het jaar 1193 een gedeelte van den
losprijs was betaald, schonk de keizer zijn gevangene de vrijheid
nog niet weder, want Jan zonder Land en Eilips II August
boden hem nog meer geld, dan het nog te betalen gedeelte
bedroeg, wanneer hij Richard gevangen hield. De Duitsche
edelen haalden echter den keizer over, zijn woord gestand
te doen en Richard de vrijheid weder te geven. Zoodra Eilips
II August dit vernam, zond hij er bericht van aan Jan zon-
der Land met de woorden: //Wees op uwe hoede, de duivel
is weer los!"
Richard gedroeg zich, toen hij in Engeland terug was ge-
keerd, gematigder, dan men had mogen verwachten. Zijn
broeder Jan, die zich dadelijk met de meeste ootmoedigheid
aan hem onderwierp, schonk hij vergiffenis. Wegens de zware
offers, die de Engelschen zich hadden moeten getroosten om
hun koning vrij te koopen, kon deze den oorlog tegen Filips
II August niet met kracht voortzetten: telkens sloten de
beide vorsten een wapenstilstand. Richard voor wien het ver-
richten van heldendaden als 't ware eene behoefte was ge-
worden, liet echter den strijd niet rusten, al was deze tusschen
hem en den Franschen koning voor eenigen tijd gestaakt.
Toen zijn leenman Guidomar van Limoges een grooten schat