Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.277
behulp van den Franschen koning Filips II August dwong
Richard zijn vader tot een nadeeligen vrede. Hoezeer hij
hierdoor gedrukt werd, nog dieper griefde het den ouden
koning, dat ook zijn jongste en meest geliefde zoon Jan,
wien hij Ierland had toegewezen, doch wegens diens onver?
standige handelingen, die de bevolking tot opstand hadden
gebracht, het weder had moeten ontnemen, onderhandelingen
met Filips II August had aangeknoopt. Door smart neerge-
slagen stierf hij, zijne zonen vervloekende. Zijn lijk werd,
met de teekenen der koninklijke waardigheid bekleed, in eene
opene kist naar den grafkelder gedragen. Richard ontmoette
den stoet, en toen hij weenend de baar naderde, vloeiden
er, zoo wordt verhaald, bloed uit den neus en den mond
des lijks, hetgeen volgens het toenmalige bijgeloof beteekende,
dat de gestorvene zijn zoon als zijn moordenaar aanklaagde.
Ondanks zijne despotische regeering werd Hendrik II door
zijn volk betreurd, omdat hij steeds orde en veiligheid had
gehandhaafd. Door huurtroepen, toen Brabançons genoemd,
in dienst te nemen, hield hij de baronnen in bedwang, en
bezat hij de macht, de vonnissen der rechtbanken te doen
uitvoeren. Dientengevolge konden handel en scheepvaart ont-
luiken. Londen werd druk bezocht door buitenlandsche koop-
lieden , die er specerijen en zeldzame stoffen aan de markt
brachten. De bevolking was er zoo welvarend, dat zij zich
kon vermaken met harddraverijen, roei- en zeilwedstrijden,
hanengevechten, balspel en schaatsenrijden." De genoegens
des levens werden echter niet zelden verstoord door de ge-
volgen van dronkenschap, de baldadigheid der aanzienlijke
jongelingschap en de verwoestingen door een brand of eene
besmettelijke ziekte aangericht.
Richard, die zijn vader opvolgde, was in Frankrijk opge-
voed en had daar behoord tot de troubadours, eene vereeni-
ging van dichters, die de dapperheid der ridders en de schoon-
heid der vrouwen bezongen, en tevens de ondeugden der
geestelijken hekelden. Hij was een toonbeeld van de ridders