Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.276
zulk eene beteekenis had gegeven, en hij verklaarde den paus,
dat hij den moord van Thomas Beeket noch uitgelokt, noch
zelfs gewild had. De paus legde den moordenaars als boete
voor hunne misdaad eene bedevaart op naar het Heilige Land,
die zij aanvaardden, zonder dat men verder iets van hen heeft
vernomen, en opende met Hendrik II onderhandelingen over
de Clarendonsche artikelen. De koning zag zich genoodzaakt
het grootste gedeelte ervan te herroepen, omdat zijn aanzien
door den moord van Thomas Becket evenzeer was gedaald,
als dat der geestelijkheid erdoor was gerezen. Twee jaren
toch na zijn dood werd Thomas Becket als martelaar onder
de heiligen der kerk opgenomen en sedert deden duizenden,
niet slechts uit Engeland, maar zelfs uit Frankrijk, bedevaarten
naar zijn graf. Ook Hendrik II zag zich gedrongen erheen
te gaan. Barrevoets naderde hij het graf, en nadat hij er vier
en twintig uren had gevast, liet hij er zich door monniken
geeselen.
Hendrik's huwelijk met Eleonore was verre van gelukkig,
en hunne vier zonen moesten het voorrecht missen eene goede
opvoeding te genieten. Dan eens werd aan al hunne luimen
toegegeven, dan weder werden zij met de meeste gestreng-
heid behandeld. Terwijl Hendrik II in Frankrijk oorlog voerde,
stonden de drie oudsten zijner zonen, Hendrik, Richard en
Godfried, op aanstoken hunner moeder tegen hem op, terwijl
de Schotsche koning Willem I de Leeuw van de ontstane
verwarring gebruik zocht te maken en met een leger in Enge-
land viel. Hendrik II had het geluk door zijne dapperheid
over al zijne vijanden te zegevieren. Koning Willem werd
geslagen, gevangen genomen en gedwongen, den Engelschen
koning als zijn leenheer te erkennen.
De verzoening tusschen Hendrik II en zijne zonen was
niet van langen duur. Hendrik en Godfried stonden weder
tegen hun vader op, en toen zij spoedig daarna gestorven
waren, volgde Richard hun voorbeeld, uit vrees, dat zijn vader
zijn jongsten broeder Jan tot opvolger zou laten kronen. Met