Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.271
van hooren spreken, dat hem weder zoo iets was gevraagd."
Gelijk hij de leeken in bescherming nam tegen de aanma-
tigingen der geestelijken, zoo handhaafde hij de Eransche
geestelijkheid tegenover de toenemende macht der pausen door
de pragmatieke sanctie (algemeene bekrachtiging) van 1266,
in welke hij tevens het inzamelen van geld ten behoeve van
den paus (St. Pieterspenning) zonder zijne bizondere vergun-
ning verbood. Bij de rechtspleging schafte hij het nog steeds
gebruikelijk gerechtelijk tweegevecht af, en droeg hij den rech-
ters een grondiger onderzoek der zaken op, waartoe het raad-
plegen van oorkonden, het verhooren van getuigen en het
vergelijken hunner antwoorden vereischt werd. Daar de pairs
de kennis voor zulk een arbeid niet bezaten, werden hun
rechtsgeleerden toegevoegd, die eerst slechts eene raadgevende,
maar spoedig daarna eene beslissende stem kregen. De naam
van het hof der pairs veranderde tevens in dien van par-
lement.
Wie iets te verzoeken of over iets te klagen had, kon
gemakkelijk toegang verkrijgen tot Lodewijk IX. Somtijds
begaf hij zich 's zomers in het bosch van Vincennes, plaatste
zich daar onder een zwaren eikeboom en verleende dan aan
elk gehoor. Ook voor de wetenschap maakte hij zich ver-
dienstelijk, daar hij op het voorbeeld der Mohammedaansche
sultans werken van gewijde en ongewijde schrijvers liet verza-
melen of afschrijven en in zijn paleis te Parijs plaatsen. Na
zijn dood kwamen die afschriften in de verschillende kloosters,
aan welke hij ze vermaakt had.
De eerste Engelsche koningen uit
het huis van Plantagenet.
Hendrik Plantagenet, die met Eleonore, de verstoeten
gemalin van den Franschen koning Lodewijk VII, was gehuwd,
beklom in 1154, als achterkleinzoon van Willem den Ver-