Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.269
rijksgrooten, die hunne onder de vorige koningen verloren
macht terug zochten te winnen, tot onderwerping te bren-
gen, den een met geweld, den ander door listige toegevend-
heid , en liet haar zoon met de meeste nauwgezetheid tot
een vroom vorst opvoeden. Zij was zoo naijverig op zijne
liefdé en onderworpenheid, dat zij hem niet toeliet zon-
der hare toestemming zijne gemalin Magareta te bezoeken,
en oefende zulk een invloed op hem uit, dat hij haar als
regentes bleef erkennen, toen hij reeds mondig was gewor-
den. Dit verbitterde de rijksgrooten, die daarom opstonden;
doch Lodewijk IX bracht hen spoedig tot onderwerping en
behield daarna zelf de teugels der regeering.
Het doel zijner opvoeding, hem een vroom vorst te doen
worden, was volkomen geslaagd. Dagelijks hoorde hij min-
stens tweemaal de mis. Hij bad dikwijls en verliet met dat
doel driemaal 's nachts zijne legerstede. Vrijdags, en gedu-
rende den tijd der groote vasten op nog twee andere dagen
der week, onthield hij zich van lachen, en liet hij zich door
zijn biechtvader met ijzeren kettinkjes geeselen, die hij steeds
in eene tasch aan zijn gordel droeg. Hij besteedde schatten
aan het verzamelen van relequieën en verklaarde eens, dat
hij liever de schoonste stad van zijn rijk in den grond zou
zien zinken, dan een nagel, waarmede Christus aan 't kruis
was geklonken, te verliezen. Om zijne vroomheid is hij door
paus Bonifacius VIII in 1237 onder de heiligen der Room-
sche kerk opgenomen.
Ondanks zijne vroomheid durfde hij onwaardige geestelij-
ken met kracht te keer gaan. In zijn tijd maakten de
bisschoppen een groot misbruik van het uitspreken van den
banvloek over personen, die hun mishaagden, en eischten zij
de hulp van den koning om dien banvloek te doen eerbie-
digen. De geschiedschrijver, de sieur De Joinville, een tijd-
genoot van Lodewijk IX, verhaalt het volgende:
//Eens waren de prelaten van Frankrijk naar Parijs
gekomen om den goeden koning Lodewijk een verzoek te