Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.267
wilden brengen met de gebruiken, die in de eerste Christen-
gemeenten hadden geheerscht. Zij werden aangeduid met den
algemeenen naam Katharen (reinen), waaruit het woord
ketter is ontstaan. Nadat paus Innocentius III te vergeefs
beproefd had hen te bekeeren, zond hij Pierre de Castelnau
naar Zuid-Frankrijk om hen met de wapenen te doen uitroeien.
De pauselijke legaat, een heftig man, geraakte in twist met
graaf Raimond VI van. Toulouse, omdat deze hem niet blin-
delings wilde gehoorzamen en deed hem daarop in den ban.
Daar Raimond wegens zijne verdraagzaamheid op kerkelijk
gebied algemeen bemind was, verwekte deze daad groote
ontevredenheid. Toen kort daarop Pierre de Castelnau werd
vermoord, deed Innocentius, alsof Raimond schuld aan de
misdaad had, en riep hij Filips II August en alle aartsbis-
schoppen en bisschoppen tot een kruistocht tegen den graaf
van Toulouse op. Raimond verklaarde, dat hij noch een ket-
ter, noch de moordenaar van Castelnau was, en dat hij bereid
was, zich aan de kerk te onderwerpen. Ofschoon zijn neef
Roger, burggraaf van Beziers, hem waarschuwde geen priesters
te vertrouwen, en hem verzekerde, dat hij in staat zou zijn
iederen aanval af te slaan, wanneer hij zijne vrienden en va-
zallen te wapen riep, volgde hij den weg der onderhandelin-
gen met het doel, de rampen des oorlogs van zijn land af
te wenden. Innocentius III liet hem weten, dat hij hem als
eene gunst zou toestaan zich te rechtvaardigen, en dat hij
hem, zoo hij erin slaagde, van alle schuld zou vrijspreken,
maar dat hij vooraf zeven zijner sterkste kasteelen aan de
kerk als onderpand moest geven. Terzelfder tijd droeg Inno-
centius III zijn legaat in Frankrijk op, graaf Raimond door
list om den tuin te leiden, opdat het groote doel, het uit-
roeien der ketters, mocht worden bereikt. Toen Raimond
alle eischen van den paus had ingewilligd en meende, dat
hij zich met de kerk zou verzoenen, viel eensklaps een leger
onder den dweepzieken Arnold, Abt van Citeaux, in zijn land
(1209). De tegenstanders van dit pauselijk leger, die naar