Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.266
door verhoogd, en het deel van het Fransche grondgebied,
dat zoolang onder de Engelsche koningen had gestaan, weder
aan de Fransche kroon gebracht, want Filips II August
maakte eene groote wijziging in het leenrecht, door in de
hertogdommen en graafschappen, wier beheerschers verjaagd
werden of zonder kinderen stierven, geen nieuwen hertog of
graaf aan te stellen. Hij stond aan vele communes toe, hare
woonplaatsen met muren en grachten te omringen, liet wegen
aanleggen ter bevordering van het handelsverkeer, en bracht
de aanzienlijke vazallen, die zich vroeger weing om de konin-
gen hadden bekreund, in een bepaalden toestand van afhan-
kelijkheid. Hij vormde namelijk uit de hertogen van Bour-
gondië, Bretagne en Guyenne, de graven van Vlaanderen,
Champagne, en Toulouse, alsmede drie aartsbisschoppen en drie
bisschoppen, een hoogste gerechtshof, dat tevens zijn raad
vormde. Daar de twaalf leden in dien raad gelijke rechten
hadden, werden zij fairë (gelijken) genoemd, en daarvan
kreeg de raad den naam van hof der pairs.
De geleerden mochten zich in de bizondere bescherming
van Filips verheugen. Evenals elders had de school te Parijs
vroeger aan de hoofdkerk behoord. Toen in de elfde eeuw
het aantal studenten, dat er de beroemde leeraren kwam
hooren, zich zoo sterk uitbreidde, dat de lokalen te klein
werden, werd de school naar den berg Ste. Geneviève verplaatst.
Filips II August verhief haar tpt eene hoogeschool door haar
in 1200 onafhankelijk van de hoofdkerk te maken en met
bizondere voorrechten te begunstigen: zoo konden o. a. de
studenten niet voor den gewonen burgerlijken rechter gedaagd
worden.
Van de kerkelijke twisten, die in 't Zuiden van Frankrijk
tot zulk schandelijk bloedvergieten aanleiding gaven, wist
Filips II August partij te trekken om zijne macht uit te
breiden. In de elfde eeuw waren er eerst in Lombardije en
daarna in Zuid-Frankrijk en West-Duitschland secten ontstaan,
die den Christelijken eeredienst meer in overeenstemming