Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.288
den aanrander doodden. Nauwelijks was dit geschied, of alle
Franschen, die zich op het plein bevonden, ondergingen het-
zelfde lot. T)e tijding van het voorval verspreidde zich als
een loopend vuur over het gansche eiland, en allerwegen vond
het navolging. In korten tijd waren een achtduizendtal Fran-
schen met hunne vrouwen en kinderen vermoord. Men ver-
haalt, dat de Sicilianen ieder, die hui\ onbekend was, dwongen,
het woord dcerchia (wikke; sisser-erwt) uit te spreken, om
daaruit af te leiden of zij ook Franschen waren, en dat er,
slechts twee aan het algemeen bloedbad ontkwamen. Sicilië
erkende nu Peter III van Arragon tot koning, die het aan
de leenheerschappij van den paus onttrok, en tot het begin
der achttiende eeuw bleef het met de Spaansche monarchie
verbonden.
Het Interregnum en Rudolf Van flabs-
burg in Duitschland.
Duitschland was ondertusschen aan de grootste verwarring
ten prooi. De rijksgrooten gaven het voorbeeld, wet en
recht te verkrachten en vonden maar al te gereede na-
volging. Willem II van Holland slaagde er niet in, zich
als koning genoeg te doen gelden om de orde te kunnen
handhaven. Al heette hij de papenkoning, toch beproefde
de aartsbisschop van Keulen hem in de vlammen te doen
omkomen, door de woning, waarin hij te Neuss zijn intrek
had genomen, in brand te laten steken, terwijl de aartsbis-
schop van Trier een aantal van Willem's dienaren te Coblenz
liet dooden en in den Rijn werpen. Toen hij zich te Utrecht
ophield, kwam de burgerij tegen hem in opstand, en werd
hij door een steenworp aan 't hoofd gewond, en de roofridder
Herman van Rittberg overviel zijne gemalin op hare reis naar
Worms, nam haar gevangen en schonk haar eerst de vrijheid
terug, toen zij hem al hare kostbaarheden had afgestaan.