Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.231
den opgeteekend, werden die van dezen rijksdag in het
Duitsch openbaar gemaakt.
Nu Prederik II de orde in Duitschland voor goed ge-
vestigd achtte, wilde hij die Lombardische steden, welke
zich aan zijn gezag zochten te onttrekken, onderwerpen. Nauwe-
lijks was hij naar Italië gegaan, of Frederik de Strijdbare van
Oostenrijk stond tegen hem op. Terstond keerde hij naar
Duitschland terug, veroverde Oostenrijk en Stiermarken,
welke staten hij voor zich behield, verhief Weenen tot eene
vrije rijksstad, en liet op een rijksdag te Spiers zijn tweeden
zoon Koenraad tot zijn opvolger verkiezen.
Zijne overige levensjaren bracht Frederik II in bloedige
oorlogen met de Lombardische steden en paus Gregorius IX
door. Hij werd daarbij trouw ter zijde gestaan door zijn onwetti-
gen zoon Enzio, die door zijne schoone lichaamsgestalte,
zijne voortreffelijke eigenschappen en zijn droevig lot alge-
meen bekend is geworden. Toen de bijna honderdjarige paus
Gregorius IX in 1241 eene kerkvergadering bijeen riep om
den over Frederik II uitgesproken banvloek te bekrachtigen,
verklaarde deze, dat hij die vergadering niet zou toelaten, en
waarschuwde hij alle binnen- en buitenlandsche bisschoppen
zich niet naar Rome te begeven. Toch kwamen eene me-
nigte Engelsche, Fransche en Lombardische prelaten te
Genua bijeen om zich van hier onder geleide van eene
Genueesche oorlogsvloot naar Rome te begeven. Frederik
II slaagde erin te Pisa insgelijks eene oorlogsvloot bijeen
te krijgen, die onder aanvoering van Enzio en den admi-
raal Anselmo Di Mari de Genueesche vloot te gemoet voer
en bij het eilandje Melorïa niet ver van Livorno aanviel,
drie harer schepen in den grond boorde en er twee en twintig
van veroverde. Door deze overwinning vielen de meeste
prelaten in handen van Enzio, die, daartoe in staat gesteld
door den rijken buit, welken hij maakte, hen in zilveren
boeien op de kasteelen van Calabrië en Apulië gevangen-
zette. Acht jaar later werd Enzio door de inwoners van