Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.230
dan wijdde hij zijne aandacht aan zangeressen en pot-
senmakers ; en hield hij zich nu en dan eens bezig
met de regeeringszaken, dan gebeurde het niet zelden,
dat een uit Napels gezonden bevel van zijn vader hem
tot andere maatregelen dwong, dan hij zelf noodig
achtte. Dewijl hem dit verdroot, leende hij het oor aan
hen, die beweerden, dat Duitschland niet van Napels uit
bestuurd kon worden, en zoo rijpte bij hem het plan, tegen
zijn vader op te staan. Zoodra hij zich openlijk tegen zijn
vader had verklaard, kwam deze naar Duitschland, zonder
leger, maar ruim van geld voorzien, wel wetende, dat de
Duitsche vorsten niet bestand waren tegen omkooping. Hen-
drik werd dan ook spoedig door zijne vrienden verlaten,
gevangen genomen en naar Italië gevoerd, waar hij zeven
jaar later in de gevangenis overleed.
Kort nadat Hendrik in de handen zijns vaders was geval-
len, ging deze een derde huwelijk aan met Elisabeth, de dochter
van koning Hendrik III van Engeland. Het huwelijk werd met
den .grootsten luister gesloten. Te Keulen werd de bruid
door een prachtigen stoet van duizenden burgers ingehaald.
In den optocht bevonden zich vaartuigen, geplaatst op wa-
gens, welke evenals de paarden, die deze voorttrokken, door
zijden kleeden voor het oog bedekt waren. In de vaartuigen
bevonden zich geestelijken, die liederen ter eere der bruid
zongen. De rijke burgers reden op rijk getooide paarden,
en hunne zonen voerden ridderspelen uit. In tegenwoordig-
heid der aanzienlijkste Duitsche vorsten werd het huwelijk
met schitterende praal te Mainz gesloten, en onmiddellijk
daarop hield Frederik II in die stad een merkwaardigen
rijksdag (1235). Er werd eene nieuwe bepaling tot het
krachtig handhaven van den landvrede gemaakt, eene betere
regeling van het rechtswezen ingevoerd, en, om de snel toe-
nemende macht der burgerijen te keer te gaan, verboden,
dat de stedelingen geheel eigenmachtig hunne overheden
kozen. Terwijl vroeger de besluiten steeds in 't Latijn wer-