Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
Willem, die ten gevolge van de overwinning den bijnaam van
Veroveraar heeft gekregen, trok onder voortdurende kleinere
gevechten naar Londen, waar hij zich tot koning liet kronen.
Aanvankelijk betoonde hij zich welwillend en vergevensgezind
jegens de vroegere aanhangers van Harald, maar toen zijn gezag
in Engeland goed gevestigd was, begon hij willekeurig te regee-
ren. Dienvolgens verwekten de vrijheidlievende Angelsaksische
edelen menigen opstand, waarin hij dan weder aanleiding vond,
hunne geslachten uit te roeien. De Angelsaksers geraakten daar-
door geheel onder het juk der Normandiërs. Bijna de gansche
grond kwam in hun bezit, die volgens het nog bestaande
domesdayboek, dat Willem liet samenstellen, en waarin alle
landgoederen met hunne waarde, bevolking enz. zijn aange-
teekend, in 700 baronieën en ruim 60,000 ridderleenen was
verdeeld. Van de landgoederen hield hij er 1,400, over de
verschillende provinciën verdeeld, voor zich. Om aan zijn
jachtlust te voldoen, liet hij, ofschoon Engeland nog over-
vloed van bosschen bezat, eene streek van 6 a G. M, nabij
Winchester ontvolken, er de kerken en woningen verwoesten,
en haar daardoor in een uitgestrekt jachtveld herscheppen. Ter-
wijl in zijne dagen een moord nog verzoend kon worden met
eene geldboete, vaardigde hij eene wet uit, waarbij iedere
wilddief, die in de koninklijke bosschen eenig wild, al was
het een haas, doodde, met het uitsteken der oogen werd
gestraft. Een tijdgenoot maakte de opmerking, dat de ko-
ning zooveel van wild hield, alsof hij de vader der dieren was.
Evenals de Normandische edelen begunstigde Willem de
, Normandische priesters, die weldra bijna alle geestelijke amb-
' ten in Engeland bekleedden. Daar zij zich bij den kerkdienst
van de Latijnsche en de Fransche taal bedienden, werkte dit
krachtig mede om het Angelsaksisch te doen ontaarden en
het, door het opnemen van een overgroot aantal Fransche
en Latijnsche woorden, in de Engelsche taal te hervormen.
Willem de Veroveraar verwierf zich zulk eene macht, dat
hij den Franschen koning Filips I den oorlog durfde aandoen.