Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.202
overschot van het Angelsaksische leger zette zonder aanvoer-
der en zonder standaard de worsteling voort, totdat de avond
was gevallen, en de strijders van beide partijen elkander
slechts aan hunne taal konden herkennen.
//Nadat zij, gelijk een oud geschiedschrijver zegt, voor het
vaderland alles hadden gedaan, wat zij moesten, verstrooiden
zich de overgebleven metgezellen van Harald, en velen hunner
bleven op de wegen liggen wegens hunne wonden of de ver-
moeienis van den strijd. De Normandiërs deden in de vreugde
der overwinning hunne paarden op de lijken der overwonnenen
springen. Zij brachten den nacht op het slagveld door, en
den volgenden morgen liet Willem bij het krieken van den
dag zijne troepen in 't gelid komen en appel houden van alle
mannen, die met hem de zee waren overgestoken, volgens
de rol, die men ervan had opgemaakt vóór het vertrek uit
de haven St. Yaléry. Een groot aantal hunner lagen dood
of stervend naast de Angelsaksers. De gelukkigen, wier leven
gespaard was, hadden als eerste voordeel van hunne overwin-
ning de lijken der vijanden uit te schuddén. Bij het nazoeken
der gesneuvelden vond men er dertien, die eene monnikspij
onder hunne wapenrusting droegen: het waren de abt van
Hida en zijne twaalf gezellen. De naam van hun klooster
werd het eerst in 't zwarte boek der veroveraars opgeteekend.
//Nog langen tijd na dit noodlottig gevecht meende het
vaderlandslievend bijgeloof op de plaats, waar het was geleverd,
sporen van versch bloed te zien-; zij vertoonden zich, zeide
men, op de hoogte ten N.W. van Hastings, wanneer de
regen den bodem had bevochtigd. De overwinnaar deed de
gelofte, op die plaats een klooster te stichten, aan St. Maarten
gewijd, den beschermheilige van de Gallische krijgslieden,
en toen zij later werd nagekomen, zette men het hoogaltaar
van het nieuwe klooster op de plaats, waar de Angelsaksische
standaard opgericht en omvergehaald was."
De slag bij Hastings deed de overheersching der Angelsak-
sers in Engeland plaats maken voor die der Normandiërs.