Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.183
leven, en daardoor verwierf hij zich den bijnaam van den
Belijder, hetgeen zooveel als heilige beteekent.
Eduard de Belijder begunstigde zeer de Normandiërs.
Niet alleen schonk hij bisdommen en abdijen aan Norman-
dische geestelijken, hij begunstigde alle Normandiërs, die
in Engeland hun geluk kwamen zoeken. Hierdoor geraakte
hij in onmin met Godwin, doch de twist werd weder bij-
gelegd en kort daarna overleed Godwin, waarschijnlijk door
eene beroerte getroffen, terwijl hij aan de koninklijke tafel
zat. De overlevering verhaalt er het volgende van. Aan
het koninklijk gastmaal gebeurde het, dat een der schenkers
met den eenen voet tegen iets aanstiet, doch zich staande
hield door den anderen terstond vooruit te zetten. Godwin,
die dit zag, riep lachend uit: //Zoo helpt de eene broeder
den anderen!" //Ja," hernam Eduard de Belijder, //indien
mijn broeder Alfred nog leefde, kon hij mij evenzoo helpen."
Godwin, wel begrijpende dat Eduard dit zeide om hem Al-
fred's dood te verwijten, antwoordde hierop: ,/Indien ik
schuldig ben aan dien moord, moge de bete, die ik thans
in den mond breng, mij in de keel blijven steken." Het
godsoordeel werd vervuld. Godwin stikte aan die bete.
Godwin werd in zijne waardigheid vervangen door zijn even
dapperen en heerschzuchtigen zoon Harald, die niet alleen
meer macht bezat dan de koning, maar ook grooten invloed
verkreeg bij de Angelsaksische edelen. Dezen sloegen op
hem het oog als opvolger van Eduard den Belijder, ofschoon
er nog een zoon van Edmund Ironside, Edgar genaamd, in
leven was; maar tegelijker tijd was bij Willem, den hertog
van Normandië, het plan gerijpt, zich na 's konings dood
van Engeland meester te maken.
Willem was de onwettige zoon van den Normandischen
hertog Robert II, die om zijne wreede geaardheid den bijnaam
van den Duivel kreeg. Ten einde vergeving van zijne zonden te
erlangen, deed Robert de Duivel eene bedevaart naar Jeruza-
lem. Hij stierf op de terugreis. Alvorens te vertrekken had