Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.180
hut zijns vaders, waar hij hem den ganschen dag verborgen
hield. Toen de avond gevallen was, en Godwin op het punt
stond met den Deen te vertrekken, sprak de oude Ulfnoth
dezen aldus aan: „Bedenk, dat Godwin mijn eenige zoon is,
en hij zich op uwe goede trouw verlaat. Wanneer hij u in
veiligheid heeft gebracht, is zijn leven onder zijne landge-
nooten niet meer zeker. Beveel hem daarom uw koning aan,
opdat deze hem in zijn dienst neme." TJlf beloofde goed voor
Godwin te zullen zorgea en hield trouw woord. Door zijn
toedoen schonk Kanoet hem eerlang eene bevelhebbersplaats.
Na den dood van Ethelred, zag de dappere Edmund Iron-
side zich door het verraad van Angelsaksische edelen genood-
zaakt, een verdrag met Kanoet te sluiten, waarbij hij dezen
in het bezit liet van Northumberland, Mercia en Ostanglen,
en toen hij kort daarna het leven verloor, nam Kanoet ge-
heel Engeland in bezit.
Bij zijne plechtige kroning, die te Londen plaats had,
verschenen de voornaamste Engelsche grooten om den nieuwen
koning hunne hulde te bewijzen. Onder hen behoorde ook
Edmunds dappere zwager Uthred, wien Kanoet een vrijge-
leide had toegezegd. Maar op het oogenblik, dat hij de
koningszaal wilde binnengaan, werd hij op last van Kanoet,
die hem vreesde, door Denen aangevallen en vermoord.
Deze moord bracht niet de minste stoornis in den gang der
feestelijkheden teweeg. Behalve Uthred liet Kanoet, om zijne
heerschappij te vestigen, nog vele andere Angelsaksers ver-
moorden en onder dezen menigeen, wiens verraad hem ge-
holpen had, zich van Engeland meester te maken. Om van
den kant der Normandiërs beveiligd te zijn, huwde hij met
Emma, de weduwe van Ethelred, die hem een zoon schonk
Hardi Kanoet (Kanoet den Stouten) genoemd.
Toen Kanoet zich in Engeland veilig achtte, bracht hij
het bestuur op een geregelden voet. Bizondere zorg wijdde
hij aan de rechtsbedeeling en aan de bevoorrechting der gees-
telijken, wier gunst hem zeer dienstig was om zich van de